Notícies:Red ADL Valencia

Es publica el: Convocatòria del Programa d'incentius a Projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques (PROGRAMA CE IMPLEMENTA)

14 ene 2022
Impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques

Beneficiaris: Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguen el seu domicili fiscal a Espanya, i que conformen una comunitat energètica segons el que s'estableix en l'article 2.1 de l'Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

Finalitat: Impulsar i desenvolupar la figura de comunitats energètiques, segons el que es preveu en la reforma específica inclosa dins de la component 7 «Desplegament i integració d'energies renovables» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que contempla les comunitats energètiques com un actor clau, tot això mitjançant el suport a projectes de grandària mitjana o gran que fomenten la participació en el sector energètic d'actors no participants en el mateix tradicionalment, i la finalitat dels quals siga el desenvolupament de projectes d'energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques. T

Bases reguladores: Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

1a convocatòria

Import: El pressupost assignat per a aquesta convocatòria ascendeix a 10.000.000,00 €, finançats amb càrrec al pressupost de *IDAE prèvia transferència dels mateixos des dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 1 març de 2022.

2a *convocatoría

Import: El pressupost assignat per a aquesta convocatòria ascendeix a 30.000.000,00 €, finançats amb càrrec al pressupost de *IDAE prèvia transferència dels mateixos des dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 1 març de 2022.

Altres dades:

1. Els projectes pilot singulars objecte d'ajuda són els especificats en l'article 8 de les bases reguladores.

2. L'Annex I de les bases reguladores estableix les àrees d'actuació objecte d'ajuda que en resum són:

I. Energies renovables elèctriques Associades a una o diverses de les següents fonts d'energia: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.

II. Energies renovables tèrmiques Associades a una o diverses de les següents fonts d'energia: *aerotermia, biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, *hidrotermia i solar tèrmica, així com els sistemes d'aprofitament d'aquestes fonts en les aplicacions determinades en la convocatòria.

III. Eficiència energètica Associades a una o diverses de les següents aplicacions: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.

IV. Mobilitat sostenible Associades a una o diverses de les següents aplicacions: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.

V. Gestió de la demanda Associades a una o diverses de les següents aplicacions: emmagatzematge darrere del comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d'emmagatzematge innovadors que podran incloure bateries de pròxima generació o nous aprofitaments de bateries vehiculares (segona vida de bateries), agregació de la demanda d'energia tèrmica i sistemes per a proporcionar flexibilitat de la demanda.

Les actuacions subvencionables dins d'aquestes àrees d'actuació, es detallen en l'Annex II de la Resolució de 12 de gener de 2022, del Director General de IDAE, per la qual s'estableix aquesta segona convocatòria.

3. Els projectes pilot subvencionables hauran de comprendre almenys una actuació de les especificades dins de les quatre primeres àrees d'actuació que es detallen en l'annex I de les bases reguladores.

4. Els projectes pilot subvencionables podran comprendre diverses actuacions, ja siga d'una mateixa àrea d'actuació o de diverses àrees d'actuació que es detallen en l'annex I de les bases reguladores.

5. S'estableix una inversió mínima per projecte superior a 1.000.000€.

6. El règim de concessió serà el de concurrència competitiva, conforme a l'article 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord amb els criteris establits en les bases reguladores i en la convocatòria.

7. La resolució de concessió de l'ajuda especificarà l'import de l'ajuda total concedida, expressat en €, que no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa per projecte, en virtut del que s'estableix en els apartats 1.s i 2 de l'article 4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny 2014.

8. El termini per a la realització de les inversions subvencionables i execució de les actuacions objecte de les ajudes serà de catorze (14) mesos que es computarà a partir de la data de notificació de la resolució favorable de concessió d'ajuda.

9. Els beneficiaris que ho sol·liciten, mitjançant escrit dirigit a la Direcció General del IDAE podran disposar de bestretes de fins al 80% de l'import de l'ajuda concedida, sempre que es complisquen les condicions establides en les bases i convocatòria.

10. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes es dirigiran al IDAE, i estaran disponibles per al seu emplenament i presentació en el Portal d'Ajudes allotjat en la seu electrònica del IDAE (https://www.idae.es), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.

+Info 1ª convocatòría

+Info 2ª convocatòría