Notícies:Red ADL Valencia

ENGUERA_PLA RESISTIR_2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

10 jun 2021
Termini de presentació del 11/06/2021 al 01/07/2021

 

El BOP num 110/10.06.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Enguera sobre extracte de les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19, en el marc del Pla Resistir, aprovat per la Generalitat Valenciana - Ajudes Parèntesis II.

Beneficiaris

Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, que exercisquen l'activitat en el terme municipal Enguera i que en l'exercici 2020 hagen vist reduïda la seua facturació en més de 20% respecte a l'exercici 2019.

Requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
 • Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
 • Que el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal d'Enguera amb data anterior al dia 31 de desembre de 2020, excepte l'assenyalat en l'anterior punt 6.
 • Que la seua facturació en l'exercici 2020 s'haja vist minorada en més d'un 20% respecte a l'exercici 2019. En cas d'iniciar-se l'activitat en 2019, es realitzarà el corresponent càlcul proporcional.

Despeses subvencionables

Despeses corrents pagades en el període comprès entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol•licitud de subvenció. Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els següents:

 1. Lloguer de locals destinats exclusivament a l'exercici de l'activitat.
 2. Despeses de subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet específicament referits a l'establiment de desenvolupament de l'activitat.
 3. Primes de l'assegurança de responsabilitat civil per un màxim d'una anualitat.
 4. Serveis externs de gestoria, assessorament o consultoria de qualsevol mteria.
 5. Despeses de la publicitat, propaganda i el màrqueting vinculat directament a l'activitat empresarial del sol•licitant.
 6. Despeses de reparacions i manteniment referits a l'establiment de desenvolupament de l'activitat.
 7. Compres de mercaderies, aprovisionaments i material d'oficina vinculats directament a l'activitat empresarial del sol•licitant.
 8. Despeses de desplaçament i manteniment degudament justificant la relació amb l'acompliment de l'activitat empresarial del sol•licitant.
 9. Quotes de Seguretat Social dels treballadors a càrrec de l'empresa.
 10. Quotes d'autònom/a del titular

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 94.144,32 euros que es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 494 47002 Ajudes Parèntesis i 494 47003 Ajudes Parèntesis

Quantia:

 • Una quantitat fixa de 1.600 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb local de venda al públic.
 • Una quantitat fixa de 1.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, sense local de venda al públic.
 • Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'ajuntament