Notícies:Red ADL Valencia

ÉNGUERA_PLA RESISTIR_ Ajudes Parèntesis III

08 oct 2021
El termini de presentació de sol•licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'ajuntament.

 

El BOP num 196 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Énguera sobre extracte de les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per la COVID-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana, “Ajudes Parèntesis III”

Beneficiaris

Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, que exercisquen l'activitat en el terme municipal Énguera i que en l'exercici 2020 hagen vist reduïda la seua facturació en més de 5% respecte a l'exercici 2019.

Requisits:

  • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
  • Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
  • Que el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal d'Énguera amb data anterior al dia 31 de desembre de 2020, excepte l'assenyalat en l'anterior punt 6. d) Que la seua facturació en l'exercici 2020 s'haja vist minorada en més d'un 5% respecte a l'exercici 2019. En cas d'iniciar-se l'activitat en 2019, es realitzarà el corresponent càlcul proporcional.

Despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprès entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol•licitud de subvenció

Aquelles micropymes o autònoms que hagen rebut ajudes en 2020 per part de l'Aj. d'Énguera corresponent a les Ajudes “Énguera Avanza” i “Ajudes Pimes i AutònomsCOVID-19” no podran incloure les despeses justificatives declarades en aquestes ajudes, anul•lant les factures duplicades.

Crèdit pressupostari i quantia de la subvenció

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 77.544,32 euros que es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 494 47002 Ajudes Parèntesis i 494 47003 Ajudes Parèntesis II.

En aquest mateix sentit, si després de la concessió de les presents ajudes, quedara excedent de recursos sense utilitzar, podrà dedicar-se aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes concedides mitjançant els anteriors Pla Resistir Ajudes Parèntesis I, II i III sense necessitat de nova convocatòria

Quantia individualitzada:

  1. Una quantitat fixa de 1.400 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, amb local de venda al públic.
  2. Una quantitat fixa de 800 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria, sense local de venda al públic.
  3. Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Presentació Subvencions

El termini de presentació de sol•licituds serà de 15 dies hàbils des del següent al de la publicació d'aquestes bases en la web de l'ajuntament.

Enllaç seu electrònica>>>>