Notícies:Red ADL Valencia

EMPACE 2022- Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

11 ene 2022
Termini de presentació del 05/01/2022 al 27/01/2022

 

El DOGV num 9249/04.01.2022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2022 de les subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local sostenible en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a través de l'execució del programa de projectes experimentals.
Beneficiaris

Beneficiaris

a) Les entitats amb personalitat jurídica integrades per entitats locals i agents socials més representatius o altres actors clau, públics i privats, del seu territori a través de les quals s'hagen instrumentat els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local. Les entitats constituïdes a partir de l'endemà al de la publicació de l'Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, reguladora d'aquestes subvencions, hauran de complir les condicions establides en la lletra b).

b) Les entitats locals (incloses les Mancomunitats) de la Comunitat Valenciana que expressen la disposició d'acordar la seua actuació en matèria d'ocupació i desenvolupament local amb els agents socials més representatius i altres actors clau, públics i privats, del seu territori. En tot cas hauran d'aglutinar a una població de, almenys, 100.000 habitants o a un número mínim de 5 municipis. Quan l'àmbit d'actuació incloga a més d'una entitat local, haurà de constar un acord previ entre elles i només podrà presentar sol·licitud una de les entitats que ho hagueren subscrit.

Despeses subvencionables i quantia de l'ajuda

La quantia de l'ajuda serà per a:

  • Compensar els costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, del personal tècnic i de suport (propi de l'entitat beneficiària o contractat específicament per a aquesta actuació) que executen les accions subvencionables.

Per aquest concepte se subvencionarà un màxim de 35.000 euros pel personal tècnic en còmput anual i 20.000 euros en el cas del personal de suport. Aquests imports operaran com a límit per a contractacions a jornada completa; en el cas de contractes a temps parcial o de duració inferior a dotze mesos, aquests límits es reduiran de forma proporcional.

  • Subvencionar fins a un màxim del 15% sobre el cost total del projecte, entès com el cost de personal justificat i aprovat per l'òrgan gestor, sempre que tinguen una vinculació directa amb el projecte subvencionat, que consistisquen en:

a) Despeses d'arrendament de locals, equips i plataformes tecnològiques associats al desenvolupament dels projectes subvencionats.

b) Despeses en béns consumibles i materials didàctics emprats en la realització de les actuacions derivades dels projectes subvencionats.

c) Despeses de publicitat de les accions dels projectes subvencionats, entenent com a tals els derivats de la difusió en mitjans impresos, mitjans digitals, ràdio i televisió.

La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que la dotació es distribuirà aplicant els següents criteris:

a) Persones registrades com a demandants d'ocupació: 30%.
b) Índex d'atur: 10%.
c) Evolució de l'índex d'atur en l'últim any: 10%
d) Renda familiar disponible: 10%.
e) Densitat de població: 5%.
f) Destrucció d'empreses: 5%.
g) Municipi inclòs en el Sistema Rural, segons l'Estratègia de la Comunitat Valenciana: 10%.
h) Projecte presentat per l'entitat sol·licitant: 20%.

Termini de presentació

El termini per a presentació de sol·licituds, serà de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV núm 9249 de 4 de gener de 2022.

La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través d'aquest enllaç.

Els projectes i accions subvencionables per cada convocatòria tindran una duració màxima de dotze mesos i podran iniciar-se a partir de l'endemà al de la presentació de la sol·licitud i com a data límit el 31 de desembre de l'any en què es concedisca la subvenció; en tot cas hauran de finalitzar com a data límit el 31 de març de l'any 2023.

La documentació d'inici del projecte es justificarà en el termini d'un mes a partir de la data d'inici de la seua execució. En tot cas els projectes hauran d'iniciar-se en 2022.

En el termini de dos mesos des de la finalització del projecte, l'entitat beneficiària haurà de justificar la subvenció concedida davant la Direcció Territorial de LABORA. Per a això presentarà un compte justificatiu a través de la plataforma e-SIDEC.