Notícies:Red ADL Valencia

L'ELIANA. Ordenança General municipal i Bases reuladores de subencions

09 Feb 2024
Bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions de l'Ajuntament de l'Eliana, a favor de particulars, entitats i col·lectius ciutadans, amb destinació a la realització de projectes o activitats que tinguen per objecte el foment d'accions d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública

Objecte Regular el règim i procediment aplicable per a l'atorgament de subvencions, i establir les Bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions de l'Ajuntament de l'Eliana, a favor de particulars, entitats i col·lectius ciutadans, amb destinació a la realització de projectes o activitats que tinguen per objecte el foment d'accions d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública, sense perjudici que aquesta normativa puga ser completada en les bases específiques que, si és el cas, establisquen les convocatòries concretes. 

Beneficiaris i entitats col·laboradores. Requisits

1. - Tindrà la consideració de beneficiari de les subvencions, o entitat col·laboradora, les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en va fonamentar l’atorgament o complir amb l'objecte, projecte o activitat d'utilitat pública o interés social, sempre que complisquen amb els requisits següents:

  • Que les persones físiques tinguen capacitat d'obrar i que les persones jurídiques es troben formalment constituïdes conformement a la normativa específica, si és el cas. Així mateix, quan es preveja expressament en la convocatòria, podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció. En aquests casos, caldrà nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb prou poders per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.
  • Quan es tracte d'associacions, hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, amb la informació actualitzada, i acreditar estar al corrent en la renovació democràtica dels seus òrgans socials, conforme establisquen els estatuts; mitjançant certificació de qui ostente la secretaria de l'entitat, que acredite haver celebrat dins del termini estatutari corresponent les eleccions a l'Assemblea i/o Junta Directiva de l'entitat.
  • En qualsevol cas queden exonerats del compliment dels requisits de l'obligació d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social, imposada per l'apartat 2e de l'avantdit article 13 de la Llei 38/2003, els beneficiaris d'ajudes destinades a pal·liar situacions d'emergència, o estats de necessitat amb les quals es pretén cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent. Aquest tipus d'ajudes, per la seua pròpia finalitat, no podran ser objecte de retenció o embargament, ni de compensació amb deutes de qualsevol naturalesa que el beneficiari puga tindre amb l'Ajuntament o entitats dependents.

2. Els beneficiaris estaran sotmesos en tot cas a les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions, així com a qualssevol altres que es prevegen en la corresponent convocatòria o en altres normes legals. 

Activitat subvencionada. Quantia i finançament de les activitats

1. - La quantia de la subvenció podrà estar determinada de manera individualitzada o bé resultar de l'aplicació de percentatges destinats a despeses o activitats que es fixen en la convocatòria.

2. - Les respectives convocatòries específiques fixaran les quanties màximes de les subvencions susceptibles de concessió, imputables a les partides pressupostàries i amb els crèdits disponibles atenent, en tot cas, al que estableixen les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.

3. - Les convocatòries o convenis reguladors de la subvenció fixaran la quantia màxima subvencionada.

4. - L'aportació de fons propis al projecte o acció subvencionada haurà de ser acreditada en els termes previstos en l'article 30 de la Llei general de subvencions.

5. - La convocatòria de la subvenció determinarà el règim de compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del que es disposa en l'apartat següent. 

6. - La quantia assignada en una Convocatòria específica no serà susceptible d'increment i revisió i en cap cas originarà dret o constituirà cap precedent per a futures concessions, llevat que expressament es preveja en la convocatòria en els termes previstos en l'article 58.2 del RD 887/2006, de 21 de juliol.  

7. - L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

8. - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

9. - En cap cas la concessió de subvencions donarà lloc a generació de benefici.

+Info