Notícies:Red ADL Valencia

L'ELIANA. II Edició Premis a l’ús del Valencià al Comerç Local, exercici 2023

15 Sep 2023
II Edició Premis a l’ús del Valencià al Comerç Local,

Beneficiaris/beneficiàries Podran ser beneficiaris d'aquests premis aquells xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que complisquen els següents requisits:

a) Estar situat en el terme municipal de l'Eliana, exclosos aquells que desenvolupen la seua activitat en centres comercials, les grans superfícies d'alimentació (grans supermercats i hipermercats), botigues de conveniència (establiments amb menys de 500 m, amb un horari comercial superior a les 18 hores, un període d'obertura de 365 dies l'any), així com estacions de servei.

b) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

d) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de l'Eliana.  

e) Haver justificat qualsevol subvenció que l'Ajuntament de l'Eliana li haja concedit amb anterioritat, sempre que haja acabat el termini de justificació corresponent. Només es pot presentar una sol·licitud per persona física o jurídica, societat civil o comunitat de béns i per a un únic establiment. 

Objecte i finalitat La finalitat és la concessió del premi que convoca l'Oficina de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de l'Eliana entre els comerços, serveis i empreses de la ciutat.

Bases reguladores Aprovades per la regidora delegada juntament amb aquesta convocatòria i publicades en la pàgina web de l'Ajuntament de l'Eliana: https://www.leliana.es./va/pagina/subvencions.  (BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A FOMENT DEL VALENCIÀ «II PREMIS A l'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL DE L'ELIANA», EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE L'AJUNTAMENT DE L'ELIANA, EXERCICI 2023).

Quantia La quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat a aquesta convocatòria és de 3.000,00 €.

Modalitats S'estableix una única modalitat: Premi a l'ús del valencià en la retolació, en el material imprés, les noves tecnologies i xarxes socials: En la modalitat s'atorgaran tres premis, distribuïts de la manera següent:

  • 1r premi: 1.200,00 €
  • 2n premi: 1.000,00 €
  • 3r premi: 800,00 €

Òrgans competents per a la instrucció Àrea gestora de la subvenció, que correspon a l'àrea de Promoció Lingüística.

Sol·licituds  Es presentaran per via telemàtica (https://leliana.sede.dival.es/).

Termini de presentació de sol·licituds Des de el 18 de setembre fins al 29 de setembre de 2023.

+Info