Notícies:Projecte Xarxa AODL

L'Eliana_ AJUDES FOMENT CONSUM “BONS COMPRA”. Covid-19

29 jun 2020
Amb els Bons Compra, la població de l'Eliana es beneficiarà d'un estalvi de fins a un 50% de les seues compres i/o serveis.

 

El BOP num 122/29.06.2020 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament de L'Eliana sobre convocatòria de subvencions per al foment del consum en comerços del municipi, “bo compra” en règim de concurrència per a l'exercici 2020.

La finalitat d'aquestes ajudes és impulsar i dinamitzar l'activitat econòmica en el terme municipal de L'Eliana, contribuint al foment del consum en xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que s'han vist afectats per la crisi econòmica derivada del COVID-19, per a afavorir la continuïtat de l'activitat comercial en la localitat, amb l'emissió de “Bons compra”

Beneficiaris/as:

Empresari, persona física, persona jurídica i/o entitat sense personalitat jurídica (societats civils, comunitats de béns….), que reunisquen els següents requisits

 

 • Que l'Empresari aquest donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social o en la **Mútua professional corresponent des del moment de la publicació de la convocatòria en el BOP.
 • Que l'Empresari aquest donat d'alta en l'IAE i en les obligacions tributàries corresponents des del moment de la publicació de la convocatòria en el BOP.
 • Que el domicili del local on es desenvolupe l'activitat econòmica es trobe situat en el terme municipal de l'Eliana, exclosos aquells que desenvolupen la seua activitat en centres comercials, les grans superfícies d'alimentació, botigues de conveniència així com Estacions de servei
 • No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (**AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (**TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol•licitud fins a la data del pagament de la subvenció, si escau.
 • No tenir deute algun pendent amb l'Ajuntament de L'Eliana des de la data de presentació de la sol•licitud fins a la data del pagament de la subvenció, si escau.
 • Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de L'Eliana.

Quantia

La quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat a la present convocatòria, és de 300.000 €, finançats amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3021.4310.48901, Subvencions Promoció consum en comerços de l'Eliana, del pressupost municipal vigent

Característiques de les ajudes

A cada comerç beneficiari se li proporcionarà impresos dels BONS COMPRA.

El comerç, podrà començar a usar els BONS COMPRA, en cadascuna de les seues vendes i començar a beneficiar-se dels mateixos el consumidor final amb el descompte efectuat des de la data en què s'indique en la Resolució de Concessió de les ajudes fins al 31 d'Octubre de 2020, segons els següents criteris:

 • Es cofinançarà el 50% del valor total en cada venda
 • El valor mínim per venda serà de 10€o i el valor màxim 100€ amb caràcter general i 300€ per al comerç al per menys de mobles o electrodomèstics.
 • El comerç beneficiari podrà incloure en el present programa, vendes de major import, però l'import que cofinançarà l'Ajuntament es correspondrà com a màxim al 50% de les quanties anteriors.
 • Es podrà beneficiar d'aquest programa una sola vegada un mateix consumidor final per Comerç.
 • Els bons Compra no són canviables per diners en efectiu.
 • Els comerços beneficiaris únicament podran utilitzar els Bons Compra per a cofinançar les vendes en els seus propis centres.
 • En cap cas podran utilitzar-se Bons Compra en vendes de tabac i begudes alcohòliques.

Presentació Sol•licituds

Els interessats a participar en aquest programa hauran d'emplenar la sol•licitud, (Annex I), i impresos que s'uneixen com a Annexos III a aquestes Bases (acompanyats de la documentació complementària corresponent) que estaran a la disposició dels sol•licitants, en la pàgina web de l'Ajuntament 

Les sol•licituds es podran presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de L'Eliana (seleccionar Registre electrònic d'entrada), no obstant això i en el cas que el sol•licitant siga persona física, podrà presentar-lo igualment en l'en el Registre General de l'Ajuntament, situat en la Plaça Pais València, 3; en els serveis administratius del Centre Sociocultural, situat en plaça del Jutge Miguel , 1, de l´Eliana.

La presentació de sol•licituds serà durant els QUINZE DIES NATURALS SEGÜENTS a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP