Notícies:Red ADL Valencia

EL PUIG DE SANTA MARÍA_ Subvencions per al foment de la creació d'empreses “El Puig Activa 2021”

27 oct 2021
Termini de presentació del 28/10/2021 al 30/11/2021

 

El BOP num 208/27.10.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria sobre extracte de la resolució de l'Alcaldia per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la creació d'empreses “El Puig Activa 2021”

Beneficiaris

Empreses que desenvolupen la seua activitat en un establiment o local obert al públic, situat al Puig de Santa Maria, en qualssevol de les seues formes possibles (persones físiques o jurídiques) i que s'hagen constituït com a empresa entre el 16 de novembre de 2020 i el 15 de novembre de 2021, i a més romanguen d'alta durant un període mínim de 12 mesos.

Requisits

  • Que l'activitat es desenvolupe en un local obert al públic en el municipi del Puig de Santa Maria.
  • Que el començament efectiu de l'activitat empresarial haja sigut entre 16 de novembre de 2020 i el 15 novembre de 2021, i a més, romanga d'alta durant un període mínim de 12 mesos.
  • Estar donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o en el qual corresponga en cas de societats.
  • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal, autonòmica i local; i enfront de la Seguretat Social, havent d'aportar les certificacions corresponents dels citats organismes.
  • No tenir deute algun pendent a l'Ajuntament del Puig de Santa Maria.
  • Tenir concedides o tramitades totes les llicències municipals pertinents.
  • Sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l'òrgan instructor de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, aportant quanta informació li siga requerida per al compliment d'aquestes ajudes.
  • Que l'import de les ajudes o subvencions totals rebudes per a aquesta finalitat no supere l'import de les despeses efectivament realitzades

Finançament i quantia de les ajudes

La despesa s'aplicarà amb càrrec a la partida 24100.48001- El Puig Activa 2021” del pressupost vigent, amb una consignació inicial de 5.000 €

La quantia de l'ajuda consistirà en una subvenció, a fons perdut, per part de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, que resultarà de la divisió de la consignació pressupostària que s'estableix en l'article 3, Finançament, entre el total de sol•licitants que complisquen amb els requisits d'aquesta convocatòria, en concepte de despeses de constitució i inici d'activitat. En aquest sentit, seran subvencionables despeses de lloguer, despeses de llum, aigua, telèfon, immobilitzat i altres derivats de l'inici del projecte.

Les ajudes regulades en aquestes bases s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'ordre establit per la data i hora en què la sol•licitud completa haja tingut entrada a l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, sempre que es complisquen els requisits establits en les bases.

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds d'aquestes ajudes estarà obert des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València, fins a les 14 hores del dia 30 de novembre de 2021, o fins a esgotar la partida pressupostària.

La sol•licitud es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics. No obstant això, aquells potencials beneficiaris/as que no disposen de certificat electrònic, podran tramitar la sol•licitar a través de representant (gestor o persona coneguda) que dispose de certificat electrònic, que hauran d'estar prèviament autoritzats pels seus clients.

La sol•licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria: https://ayuntamientodeelpuig.sedelectronica.es/info.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de subvenció serà de 2 mesos, a comptar des de la data de la sol•licitud, i en tot cas, abans de finalitzar l'exercici pressupostari.

La liquidació de l'ajuda concedida s'efectuarà una vegada es justifique per l'empresa beneficiària que s'han complit els termes d'aquesta convocatòria, prèvia presentació per part de la mateixa de la justificació documental de les despeses de constitució i inici efectuats, que haurà de ser igual o superior a l'import de la subvenció concedida. Si aquesta justificació es produeix paral•lelament a la sol•licitud de subvenció, l'Ajuntament del Puig de Santa Maria podrà resoldre en el mateix acte la concessió i la liquidació de la subvenció.

Els documents justificatius hauran de presentar-se en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, en tot cas, abans del 10 de desembre de 2021.