Notícies:Projecte Xarxa AODL

Obert el termini de petició d'ajudes 2018-2019 FEDER a projectes d'entitats locals

24 nov 2017
Les entitats locals poden optar a més de 47 milions d'euros en ajudes per a mobilitat sostenible o protecció, conservació i/o recuperació de béns patrimoni cultural

Les sol·licituds poden presentar-se en un termini de 22 dies hàbild des del següent a la publicació de la convocatoria (e DOGV de 20 de novembre per a patrimoni cultural, i 23 de novembre per a mobilitat)

Les bases publicades al DOGV de 2 de novembre de 2017 (que amb la correcció d'errades publicada al DOGV de 3 de novembre de 2017, amplia els beneficiaris no sols a municipis sinó a "entitats locals" en general, en el cas de la Comunitat Valenciana: municipis, comarques i províncies, així com entitats locals menors, àrees metropolitanes i mancomunitats de municipis) tenen per objecte establir els requisits i el procediment per a subvencionar, en règim de concurrència competitiva, i per part de la Presidència de la Generalitat, els projectes locals d'actuació de les entitats locals de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la CV 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Les ajudes poden arribar al 50% del pressupost, i els terminis de presentació de sol·licituds són de 22 dies hàbils des de la publicació de les respectives convocatòries.

Es poden subvencionar actuacions que tinguen incidència en els següents objectius específics:

1. En l'objectiu específic (OE) 4.5.1 «Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistema de subministrament d'energies netes», en concret en el camp d'actuació CI043/CE040 «Infraestructura i foment de transport urbà net (inclosos equips i material rodador.» amb un cost subvencionable màxim d'un milió d'euros

2. En l'objectiu específic (OE) 6.3.1 «Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural», en qualsevol dels camps d'intervenció següents, amb un cost subvencionable màxim d'entre cent mil i un milió d'euros:

2.1. CI090/CE092 «Protecció, desenvolupament i promoció dels actius del turisme públic.»

2.2. CI092/CE094 «Protecció, desenvolupament i promoció dels actius de la cultura i el patrimoni públics.»

D'acord amb la base quarta, podran ser objecte de subvenció els següents projectes locals d'actuació:

1. En l'àmbit de l'OE 4.5.1 es poden subvencionar els projectes locals d'actuació consistents en:

a) La redacció i aprovació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible.
b) La implementació dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible sempre que es troben en vigor.
Per implementació s'entén l'execució d'actuacions de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport consistents en: projectes de promoció de modes de transport més nets i eficients, promoció d'una utilització més racional de l'automòbil, afavorint els vehicles nets, silenciosos i amb baix consum d'energia propulsats per combustibles alternatius, i, en definitiva, iniciatives per a millorar la qualitat de l'aire en les aglomeracions urbanes.

La convocatòria per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible va publicar-se al DOGV de 23/11/17 i la documentació i tràmits necessaris pot consultar-se a http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18998

2. En l'àmbit de l'OE 6.3.1 es poden subvencionar els projectes locals d'actuació consistents en:
Treballs destinats a la protecció, conservació i/o recuperació sobre béns patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana i la seua posada en valor. 

La convocatòria per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor va publicar-se al DOGV de 20/11/17 i la documentació i tràmits necessaris pot consultar-se a http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19009