Notícies:Projecte Xarxa AODL

ECONAP 2020 Subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

30 jun 2020
El termini per a presentar les sol•licituds és des de 01/07/2020 fins al 14/07/2020

 

El DOGV num 8846/30.06.2020 ha publicat la RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Les corporacions locals de la C.V o les entitats subjectes a dret públic dependents o vinculades a aquestes que vingueren exercint competències en matèria d'ocupació.
b) Les entitats sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació en la C.V en els estatuts del qual figure expressament el desenvolupament de programes d'ocupació amb suport dirigits a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional, que acrediten experiència d'almenys 2 anys en projectes d'ocupació.

Finançament i quantia de la subvenció

Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec al capítol 4, codi de línia S2240000 del subprograma 322.51, Foment d'Ocupació, per un import global màxim de 400.000 euros, fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal

L'import de la subvenció es calcularà en funció del període en què s'efectue el suport, a comptar des de l'inici de l'acompliment del lloc de treball per la persona atesa:

a) Durant els 6 primers mesos: 500 euros mensuals per persona atesa.
b) Entre els mesos 7 a 12: 400 euros mensuals per persona atesa.
c) Entre els mesos 13 a 18: 200 euros mensuals per persona atesa.
d) Entre els mesos 19 a 24: 75 euros mensuals per persona atesa.

Tant l'activitat subvencionada com la despesa que li siga inherent podran estendre's durant l'exercici següent a aquell en què s'atorgue l'ajuda, sempre que l'activitat s'haguera iniciat l'any de concessió, resultaran subvencionables les actuacions efectuades entre la data de presentació de la sol•licitud i el 30 de juny de 2021.

Criteris de valoració

a) Projecte de l'entitat sol•licitant: fins a 30 punts, podent assignar fins a 10 punts per l'anàlisi de l'adequació del lloc de treball; fins a 5 punts per la justificació de la intensitat del suport en funció del tipus i grau de discapacitat; fins a 10 punts pel contingut (metodologia, fases, actuacions, etc.); i fins a 5 punts per la seua adequació a la convocatòria
b) Experiència acreditada de l'entitat en l'execució de programes d'ocupació amb suport a persones amb diversitat funcional: fins a 25 punts, a raó de 5 punts per cada projecte desenvolupat amb almenys 10 persones amb diversitat funcional; 1 punt per cada projecte desenvolupat amb menys de 10 persones amb diversitat funcional.
c) Dotació dels recursos materials que garantisquen el desenvolupament idoni dels projectes d'ocupació amb suport: fins a 10 punts.
d) Currículum professional del personal preparador laboral: fins a 30 punts, a raó de 1 punt per any d'experiència; 2 punts per cada 100 hores com a formador en matèria d'ocupació amb suport; 1 punt per cada 100 hores de formació rebuda en matèria d'ocupació amb suport.
e) Atenció a algun dels següents col•lectius: persones amb malaltia mental, dones i majors de 45 anys: fins a 20 punts, en proporció al nombre de destinataris finals del projecte..
f) Participació de l'entitat com a ponent en fòrums, seminaris o esdeveniments similars relacionats amb l'ocupació amb suport: fins a 10 punts, a raó de 1 punt per ponència.

Presentació de sol•licituds

La sol•licitud es presentarà de forma telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment «ECONAP 2020. Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball».

El termini per a la presentació de les sol•licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV.

Cada entitat només podrà presentar una sol•licitud per província.