Notícies:Projecte Xarxa AODL

Publicades les ajudes al foment de l'ocupació per als treballadors autònoms en projectes innovadors

02 mar 2018
Subvencions en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen a la seua ocupació a través d'activitat empresarial independent en projectes innovadors. La subvenció només es concedirà per a centres de treball que radiquen a la Comunitat Valenciana.


Qui pot sol·licitar-ho?

1.- Les persones desempleades, inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent centre Servef, que hagen iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2018 fins a l'1 d'octubre de 2018.

2.- S'entendrà com a personal treballador autònom o per compte propi aquell que realitze de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball, encara que utilitze el servei remunerat d'altres persones.

3.- Queden exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com els membres de comunitats de béns i autònoms col·laboradors.
 

Requeriments:

a) L'inici de l'activitat de les persones sol·licitants haurà de produir-se a partir de l'1 de gener de 2018. Es considerarà a aquests efectes com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris (models 036 o 037). 

b) L'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent haurà de ser prèvia a la presentació de la sol·licitud.

c) Romandre desempleat i inscrit com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat; així mateix no han d'haver figurat enquadrats en el règim especial de treballadors autònoms, en els 6 mesos anteriors a l'inici d'aquella. 

d) No haver disfrutat en algun dels tres exercicis anteriors ni haver sol·licitat en el present exercici altres subvencions pel mateix concepte. 

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

f) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Quantia:
1. L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: 

  •  Persones desempleades en general: 2.500 euros.
  •  Persones desempleades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.
  •  Persones desempleades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
  •  Dones desempleades víctimes de la violència de gènere: 4.500 euros.

2. L'import establit en les lletres a), b) i c) de l'apartat 1 s'incrementarà en 500 euros en cas de les dones.


Pagament:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides, i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per a la constitució en personal treballador autònom o professional per compte propi començarà a partir de l'endemà de publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.On s'ha d'anar?

- Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'administració de forma presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració: 

- En els registres dels òrgans administratius del SERVEF.

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic

 

Què s'ha de presentar?

1.- Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica per mitjà de representant, acreditació de la representació.

b) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la llei 38/2003, segons model normalitzat.

c) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s'ha d'acompanyar de dos exemplars.

d) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos anteriors exercicis fiscals i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (EU) 1407/2013, de la Comissió.

f) Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

g) Declaració d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris (mod. 036 o 37), o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.

h) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; s'acreditarà la seua condició d'exercents per mitjà de certificat emés per l'AEAT en què consten les altes i les baixes en el Cens d'Obligats Tributaris.

i) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

j) Si és el cas, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà de sentència judicial o informe dels serveis socials públics o de la direcció general de la Generalitat competent en la matèria.

2.- Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el SERVEF demanarà a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a l'efecte la informació relativa a:

a) La identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant.
b) La vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) La certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del fet que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) L'acreditació de no haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions del SERVEF per constitució com a autònom.
e) La inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat.
f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] OCUPACIÓ AUTÒNOMA

 

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es