Notícies:Red ADL Valencia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA_Aprovació inicial de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2021, de diverses àrees

13 oct 2021
Termini d'exposició i reclamacions fins a 26/10/2021

 

El BOP num 197/11.10.2021 ha publicat l'Anunci de l'Excel•lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació inicial de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2021, de diverses àrees.

La Diputació de València, en sessió plenària celebrada el dia 30 de setembre de 2021, ha adoptat acord aprovant inicialment la modificació de l'Annex de Subvencions Nominatives del Pressupost de 2021. Diverses Àrees.

L'expedient romandrà exposat al públic en les oficines d'Intervenció (Oficina Pressupostària) d'aquesta Diputació, a l'efecte de reclamacions, en compliment del que es preveu en l'art. 177 en relació amb l'art. 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Podent-se consultar prèvia petició per correu electrònic dirigida a: oficina.presupuestaria@dival.es
Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies a partir del següent a la data d'inserció d'aquest Edicte en el “Butlletí Oficial de la Província”.

Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
Òrgan davant el qual es reclama: Ple de la Corporació.

Si en el termini expressat no es presenten reclamacions, es considerarà aprovada la Modificació de l'Annex de Subvencions Nominatives del Pressupost 2021 anteriorment indicat, amb caràcter definitiu.