Notícies:Red ADL Valencia

Diputació de València. Subvencions Smart Cities 2024

15 Mar 2024
Dotar d'intel·ligència als servicis municipals, mitjançant la instal·lació d'una plataforma Smart de codi obert que es posa a la disposició de les entitats locals de la província en mode Cloud de manera gratuïta, i a la qual podrà accedir cada entitat local de forma totalment individualitzada en mode multientitat. D'esta manera, es pretén trencar la bretxa que fins ara només permetia als grans ajuntaments disposar d'una plataforma Smart.

OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT. És objecte de la present convocatòria la concessió d'ajudes a municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la província de València, en règim de concurrència competitiva, per a inversions associades a l'adquisició de dispositius intel·ligents i desenvolupament d'analítiques de programari compatible amb els protocols d'estàndard d'intercanvi d'informació de la plataforma Connecta de la Diputació de València.

Tant els dispositius, una vegada instal·lats en el terme municipal corresponent a l'entitat sol·licitant, com els resultats de les analítiques, hauran d'enviar la informació a la plataforma Connecta de la Diputació.

Igual que en la convocatòria anterior, en l'actual convocatòria també es podran sol·licitar projectes relacionats amb el desenvolupament de SW-Analítiques; per tant, a l'hora de realitzar una sol·licitud, s'haurà d'indicar la seua tipologia, sent vàlids els tipus de sol·licitud “projecte HW-Dispositius” i “projecte SW-Analítiques”. En cas que un municipi requerisca tant de dispositius com d'analítiques sobre estos, s'hauran de realitzar sol·licituds per separat.

Existix un límit màxim de 5 sol·licituds per entitat, 3 projectes de tipus HW-Dispositius i 2 de tipus SWAnalíticas.  

FINANÇAMENT I QUANTIA La present convocatòria de subvencions es finançarà amb un crèdit màxim de 2.500.000 euros, a distribuir de conformitat amb la resolució de concessió d'ajudes entre ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors.

Del total del pressupost, es destinarà una partida del 70% a projectes de tipus HW- Dispositiu i el 30% restant a projectes tipus de SW-Analítiques.

Els projectes de SW-Analítiques podran incloure una partida de fins al 50% per a la compra de dades proporcionades per terceres parts, com, per exemple, dades de prediccions meteorològiques o despeses de targeta de crèdit en els comerços locals.

A més, en els projectes de SW-Dispositiu també es detallarà el cost d'integració, podent arribar al 25% del total del projecte.

Pressupost per a HW -Dispositius Pressupost per a SW -Analítiques 70% 30% 1.750.000 € 750.000 €

Per al cas particular dels Projectes de SW-Analítiques:

 Del 0-50% de pressupost de cadascun dels projectes podrà anar destinat a la compra dades (opcional).

 En els projectes “Opció 1 – Desenvolupament d'analítiques + integració d'estes”, del 0% al 25% del pressupost podrà anar a la partida per a la integració de les analítiques (necessari).

El percentatge garantit de la subvenció ascendirà al 80% del pressupost finançable del projecte presentat per l'entitat sol·licitant, amb el límit màxim de 19.999 euros per projecte. Com a conseqüència, en el cas d'optar a este límit màxim de subvenció, el pressupost finançable del projecte presentat haurà de ser igual o superior a 24.999 euros.

A l'hora d'establir el pressupost del projecte, s'haurà de tindre en compte la inclusió de l'IVA només en els casos o partides en els quals este no siga repercutit o recuperable. El percentatge de la subvenció podrà incrementar-se des del 80% garantit fins a aconseguir el 100% del pressupost finançable, en cas que l'import total de les sol·licituds no arribara a cobrir el total del crèdit assignat a la present convocatòria, sense superar en cap cas el pressupost màxim de la convocatòria.

En el cas, que en el moment de la justificació, una entitat justifique un menor import, el percentatge de la subvenció podrà incrementar-se des del 80% garantit fins a aconseguir el 100% del pressupost finançable, sempre que esta quantia no supere la subvenció ja atorgada a l'entitat. L'import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres administracions o d'altres ens supere el cost de l'actuació subvencionada.

En qualsevol cas, les despeses subvencionables hauran de complir els requisits establits en l'art. 30 de l'Ordenança General.

BENEFICIARIS. Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors sempre que reunisquen els requisits establits l'art. 6 de l'Ordenança General de Subvencions.  

BASES REGULADORES. Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València (BOP núm. 107, de 5 de juny de 2023)

SOL·LICITUDS. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a través de la carpeta de l'ajuntament, segons model que s'adjunta a la present convocatòria (Annex I).

Els models seran accessibles a través de la carpeta d'ajuntaments i a més seran penjats en la web https://www.dival.es/es/informatica/content/smart-cities Cada entitat podrà presentar un màxim de 5 projectes (3 de HW-Dispositius i 2 de SW-Analítiques) per a la seua subvenció en la present convocatòria, havent d'especificar l'orde de preferència d'estos.

No es permeten projectes mixtos de HW-Dispositius i SW-Analítiques, en cas que una entitat vulga adquirir sensors i fer analítiques sobre estos, haurà de sol·licitar dos projectes independents. Això no aplica al programari necessari perquè els projectes HW-Dispositius complisquen amb la seua funcionalitat bàsica.

A l'igual en les convocatòries d'anteriors en esta edició tampoc es valoraran projectes tipus HW-Dispositius relacionats amb la instal·lació d'estacions meteorològiques o sensors de mesurament de qualitat de l'aire, en exteriors, que arrepleguen únicament estos paràmetres: contaminació acústica, diòxid de nitrogen (NO2), Ozó (O3), partícules de pols en l'aire (PM2,5; PM10).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 16 de març  fins al 24 d'abril de 2024.

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD

ANNEX II Declaració responsable

ANNEX III AJUDES CONCURRENTS

ANNEX IV INSTRUCCIONS PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA a) HW-Dispositius i b) SW-Analítiques  

ANNEX V Llistat d'analítiques recomanables per tipus de dispositiu

+Info