Notícies:Red ADL Valencia

Diputació de València. Subvencions destinades a municipis de fins a 50.000 habitants i entitats socials menors de la província de València per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social 2024

13 Feb 2024
Realització de projectes i actuacions destinats a la implantació, el foment, promoció i divulgació de la Responsabilitat Social

Beneficiaris: Municipis, que tinguen una població igual o inferior a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.

Objecte: Realització de projectes i actuacions destinats a la implantació, el foment, promoció i divulgació de la Responsabilitat Social. S'estableixen les següents modalitats:

  • MODALITAT 1. Promoció de la Responsabilitat Social
  • MODALITAT 2. Foment del consum de productes i serveis responsables
  • MODALITAT 3. Bon govern i ètica
  • MODALITAT 4. Estratègia i gestió socialment responsable
  • MODALITAT 5. Gestió responsable dels RH
  • MODALITAT 6. Cadena de subministrament
  • MODALITAT 7. Societat
  • MODALITAT 8. Diàleg

Bases reguladores: Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, aprovades per acord plenari de la Corporació de 28 de març de 2017 (BOP núm. 101 de 29 de maig de 2017), modificada per acord plenari del 28 de març de 2023 (BOP nº 107 de 5 de juny de 2023).

Import: La present convocatòria es finançarà per un import màxim de 549.000 euros. Aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional, com a màxim del mateix import. L'import de cadascuna de les subvencions concedides no podrà ser superior a 5.000 euros.

Sol·licituds. La presentació de sol·licituds i la seua tramitació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics utilitzant per a això la Seu Electrònica de la Diputació i, dins de la Carpeta electrònica de l'Ajuntament, el tràmit específic de la convocatoria (Banner Transparència) (https://www.sede.dival.es). 

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 14 de febrer fins al 4 de març de 2024

+Info