Notícies:Red ADL Valencia

Diputació de València. Subvencions 2024 destinades al finançament de transport escolar, curs 2024 2025

20 May 2024
Transport escolar de l'alumnat que requerisca transport escolar

Objecte. Esta convocatòria té com a objecte la subvenció a:

  • Ajuntaments (excloses les entitats locals menors) de la província de València, on se situen aularis de Col·legis Rurals Agrupats (CRA), per a finançar el transport escolar de l'alumnat que requerisca transport escolar i no complisca els requisits per a ser persones beneficiàries del servici de transport escolar en la seua modalitat de transport escolar col·lectiu.
  • Ajuntaments (excloses les entitats locals menors) de municipis de la província de València, en els quals no hi ha centre educatiu sostingut amb fons públics, i l'alumnat resident en el mateix té dret a la prestació del transport escolar col·lectiu en modalitat d'ajudes individuals de transport escolar, per a finançar el transport escolar de l'alumnat al centre al qual es trobe adscrit.

Bases reguladores.- La present convocatòria es regeix per allò que preveu l'Ordenança General de Subvencions de l'Excel·lentíssima Diputació de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 107, de 5 de juny de 2023.

Quantia total màxima.- Es finançaran amb un import estimat màxim de 50.000 euros.

Activitats subvencionables.

- Les activitats subvencionables són:

- Transport d'alumnat matriculat en l'aulari (pertanyent a un CRA) del municipi, que residisquen en municipis que no disten més de 30 quilòmetres a l'aulari, i que no complisca els requisits per a tindre dret al servei de transport escolar col·lectiu finançat per la Conselleria amb competència en matèria d'educació.

- Transport d'alumnat que té dret al mateix en la modalitat d'ajuda individual de transport escolar, per no poder ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.

Beneficiaris.

- Ajuntaments de la província de València, amb l'excepció de les entitats locals menors, ) en els quals hi haja aularis de Col·legis Rurals Agrupats (CRA).

- Ajuntaments de la província de València, amb l'excepció de les entitats locals menors, amb alumnat empadronat al seu municipi que es desplaça al col·legi assignat en un altre municipi, o en un altre nucli de població, sent per tant de potencial perceptor d'ajuda individual de transport.

Import.- L'import de la subvenció podrà arribar fins al 100 % del cost subvencionable de les sol·licituts presentades, amb un màxim de 8.000 euros per destinatari.

Sol·licitud.- La sol·licitud es realitzarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments, mitjançant els formularis disponibles en aquesta plataforma electrònica i la documentació complementària requerida (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do;jsessionid=0506309B1030DC1280802CC71D62CF2C).

Termini de presentació.- El termini de presentació de sol·licitud serà des del 21 de maig i fins al 4 de juny de 2024.