Notícies:Red ADL Valencia

Diputació de València. Bases del Pla Obert d'Inversions 2024-2027

11 Apr 2024
Ajudes per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal

El Pla d ’Inversions queda sotmés a les clàusules següents:

PRIMERA. Marc normatiu

SEGONA. Objecte subvencionable, condicions i despesa subvencionable

A) Objecte subvencionable

És objecte d’estes bases reguladores la concessió d’ajudes per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal, segons l’article 25 de la LRBRL. De l’import total preassignat a cada entitat, els ajuntaments de més de 1.500 habitants, d’acord amb les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2023, declarades oficials pel Reial decret 1085/2023, de 5 de desembre, hauran de destinar:

- Almenys, el 10 % a actuacions destinades a parcs i jardins .

- Almenys, el 10 % a actuacions destinades al cicle integral de l’aigua .

- Almenys, el 10 % a actuacions destinades a instal·lacions esportives .

Quedaran exceptuades de l’obligació anterior les mancomunitats i aquelles entitats que acredit en haver tramitat actuacions enquadrables en cadascun d’estos conceptes en l’import resultant d’aplicar els percentatges indicats en el paràgraf anterior al llarg dels exercicis 2020 a 2023, amb la presentació de certificat emés pel secretari/ària o secretari/ària interventor/a acreditatiu de l a circumstància esmentada .

El màxim finançable per a cada actuació demanada serà el següent:

I. Les actuacions sol·licitades que s’enquadren en algun dels ODS 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia assequible i no contaminant), 9 (indústria, innovació i infraestructura), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció pel clima) o 15 (vida d’ecosistemes terrestres), així com les destinades a inversions esportives i les que es troben incloses en els plans urbans d’actuació municipal (PUAM), Plans Estratègics Municipals (PEM) o Agendes Urbanes (AU), degudament aprovades per l’entitat sol·licitant, podran ser finançables fins al 100 % del cost. S’adjunta a l’annex IV un llistat de diferents tipologies d’actuacions mediambientals, enquadrables en els ODS 6, 7, 9, 11, 13 o 15, que poden servir de referència a les entitats subvencionades, entre les quals es troben les destinades a parcs i jardins i al cicle integral de l’aigua.

II. La resta de les actuacions que es deman en tindran un finançament com a màxim del 75 % del cost. No es finançaran actuacions contractades abans de l’acord de concessió de l’ajuda corresponent. El finançament que es demane tampoc podrà anar destinat a incrementar una altra actuació prèvia que ja haguera estat adjudicada. Les actuacions sol·licitades referides a obres hauran de recaure sobre immobles de titularitat de l’entitat sol·licitant. De forma excepcional, podran recaure en immobles de domini públic o de titularitat pública d’administracions diferents de les sol·licitants, sempre que compten amb l’autorització de l’administració corresponent. En el cas de sol·licituds de mancomunitats serà necessari, a més, que es tracte d’actuacions destinades a un servei d’interés supramunicipal, dels previstos en els estatuts de la mancomunitat corresponent, i que beneficie tots els municipis que la integren .

B) Condicions

C) Despesa subvencionable

Es considerarà despesa subvencionable aquella en la qual haja incorregut l’entitat subvencionada sota el concepte d’inversió real, d’acord amb la definició que li atorga l’Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Únicament serà subvencionable l’IVA que ting a el caràcter de no deduïble per al beneficiari. Seran finançables les despeses que comporten un major import de la inversió, que estiguen directament relacionades amb l’execució d’una actuació subvencionada amb càrrec al present Pla, com ara estudis i treballs tècnics que siguen necessaris per a la posada en marxa de l’edificació, instal·lació o infraestructura que resulte de l’obra executada, entre altres:

• Redacció de projectes  

• Redacció d’estudis de seguretat i salut

• Direcció d’obres

• Direcció d’execució d’obres

• Coordinació de seguretat i salut

• Estudis geotècnics

• Emissió de certificats, estudis o treballs tècnics anàlegs per part d’organismes autoritzats requerits per normatives sectorials i necessàries per a la posada en marxa de les instal·lacions

Cadascun d’estos conceptes s’entendrà inclòs i s’haurà de tindre en compte, si escau, en l’import de la sol·licitud de finançament per a la inversió, d’acord amb el model III. B de l’annex III de les bases reguladores, de manera que la percepció queda vinculada a l’execució total i amb el límit de l’import màxim concedit per a cada actuació .

En els supòsits en què l’ajuda no financ e totalment l’execució de la inversió, l’import a assignar als estudis i treballs tècnics esmentats es prorratejarà en el mateix percentatge que supos e l’ajuda concedida respecte de l’import total de l’obra de la qual depengu en, de manera que la percepció queda vinculada a l’execució total i amb el límit de l’import màxim concedit per a cada actuació. 

TERCERA. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’este Pla:

A) Tots els municipis de menys de 50.000 habitants, d’acord amb les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2023, declarades oficials pel Reial decret 1085/2023, de 5 de desembre, i les entitats locals menors de la província de València.

B) les mancomunitats de municipis de la província de València que en data 1 de gener de 2024 es troben jurídicament constituïdes d’acord amb la informació que obr a en esta data en el Registre d’Entitats Locals de la Generalitat Valenciana. 

QUARTA. Participació dels ajuntaments en l’elaboració

CINQUENA. Dotació pressupostària

La dotació màxima inicialment prevista per desenvolupar el Pla Obert d’Inversions 2024 - 2027 al complet ascendix a 350.000.000 €, d’acord amb el desglossament següent:

Anualitat     Total €

  • 2024    24.000.000
  • 2025    105.000.000
  • 2026    138.000.000
  • 2027    83.000.000

SISENA. Criteris de distribució dels fons

La distribució de les assignacions del Pla d ’Inversions serà:

A) Per als municipis i entitats locals menors :

• La resultant d ’aplicar la fórmula que s ’adjunta com a annex I. A a estes bases reguladores .

• L ’import màxim a concedir ascendirà a 340.000.000 €.

B) Per a les mancomunitats:

• La resultant d ’aplicar la fórmula que s ’adjunta com a annex I. B a estes bases reguladores .

• L ’import màxim a concedir ascendirà a 10.000.000 €

SETENA. Ordenació, instrucció i resolució del procediment

HUITENA. Sol·licituds: requisits previs, terminis i documentació

A) Requisits previs

B) Terminis de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds es mantindrà obert des de l’endemà de la publicació en el BOP de l’extracte de la convocatòria fins al 15 de juny de 2027 .

Respecte de les actuacions l’execució de les quals es sol·licite que la duga a terme la Diputació, el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2024. Este termini serà improrrogable.

C) Documentació

I. Fase inicial de presentació de documentació tècnica

II. Fase de sol·licitud

III. Fase d’execució

D) Honoraris

NOVENA. Obligacions assumides pels beneficiaris

DESENA. Terminis d’execució i justificació

ONZENA. Pròrrogues i suspensions de terminis

DOTZENA. Pagament de les aportacions

TRETZENA. Canvis/renúncies d’actuació

CATORZENA. Publicitat de les actuacions

QUINZENA. Actualització de l’enquesta d ’infraestructures i equipaments locals i presentació de reportatge fotogràfic

SETZENA. Control financer de l es ajudes

DESSETENA. Interpretació de les bases

DI HUITENA. Règim d’infraccions i sancions

D ENOVENA. Acceptació les bases

ANNEXOS :

ANNEX I. Fórmules de distribució de les assignacions

ANNEX II. Assignacions del pla

ANNEX III. Models de documentació

ANNEX IV. ODS – Inclusió projectes

+Info