Notícies:Projecte Xarxa AODL

Del 4 al 26 de setembre, ajudes RIS3CV I+D+I empresarial

28 jul 2017
Ajudes per a promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria d’I+D+i previstes en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3- CV)

Al DOGV de 28 de juliol es convoca la concessió per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions vinculades a accions, desenvolupades durant l’exercici 2017, per a promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria d’I+D+i previstes en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3- CV), per mitjà de les següents actuacions:

*Organització de jornades i seminaris destinats a facilitar que les empreses participants puguen escometre les mesures del RIS3-CV previstes.

*Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic l’objectiu del qual siga difondre els resultats entre el teixit empresarial o actuar com a representació d’un col·lectiu empresarial.

*Posada en marxa i dinamització de plataformes web col·laboratives per a la difusió de continguts i la participació d’empreses i d’agents de l’oferta cientificotecnològica i de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria.

*Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la Unió Europea (UE) que complementen o potencien les mesures previstes

Els potencials beneficiaris són:

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades– amb persolitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Do L 187 de 26.06.2014).

La dotació pressupostària de la convocatòria 2017 és d'1.910.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 4 de setembre de 2017 i finalitzarà el 26 de setembre de 2017, ambdós inclosos