Notícies:Projecte Xarxa AODL

Decret pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

02 mar 2018
El DOGV de 20/2 publica la nova normativa reguladora de la venda de proximitat, per tal de reduir el procés de trasllat, intermediació i venda dels productes agroalimentaris i disminuir el cost derivat d’aquest, en benefici de la producció i el consum, afavorint l’augment del valor afegit dels productes agraris.

 

Objecte:

Aquest decret regula les condicions i els requisits d’higiene exclosos de l’àmbit aplicació dels reglaments (CE) número 852/2004 i (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per al subministrament de xicotetes quantitats de productes primaris al consumidor/a final o en circuits curts de comercialització per part del productor/a primari i les mesures de flexibilitat per mitjà de les guies per als xicotets/tes elaboradors/es de productes agroalimentaris transformats, les condicions de les quals estan establertes en el capítol III, del annex II, del Reglament (CE) número 852/2004.
 

Àmbit d’aplicació:

El que disposa aquest decret serà aplicable a:

 • Productors/es primaris/àries que subministren xicotetes quantitats dels seus productes primaris directament al consumidor final o en circuits curts de comercialització.
 • Xicotets elaboradors/es agroalimentaris que transformen, elaboren o envasen quantitats limitades de productes alimentaris en l’explotació de producció, en locals utilitzats principalment com a habitatge privat o en obradors i que subministren els seus productes al consumidor final o en circuits curts de comercialització.

Aquest decret no afecta en el seu àmbit d’aplicació la producció pròpia per a autoconsum.

Els productors/es primaris no podran subministrar i comercialitzar en el marc regulat en aquest decret els productes següents:

 • La llet crua.
 • Els mol·luscos bivalves vius.
 • La carn procedent d’ungulats domèstics, ratites, aus de corral, lagomorfs i caça de cria que no hagen sigut sacrificats en escorxadors autoritzats, excepte la prevista en l’article 10 d’aquest decret.
 • Els productes de la pesca.
 • Brots de llavors i germinats.
 • Aquells productes per als quals així ho determine la seua normativa específica.

Els xicotets/tes elaboradors/res agroalimentaris només podran transformar, elaborar, envasar i subministrar, en quantitats limitades, els productes següents:

 • Elaborats a base de productes d’origen vegetal.
 • Sidra, vi, cervesa, licors i aiguardents.
 • Elaborats a base de mel i altres productes apícoles.
 • Oli d’oliva verge i verge extra.
 • Pa, pans especials, productes de pastisseria, confiteria, brioixeria, rebosteria i pasta fresca.

Els xicotets/tes elaboradors/es agroalimentaris/àries només podran transformar, elaborar o envasar els seus productes en les quantitats limitades que s’especificaran en les guies que hagen sigut elaborades específicament per a cada producte o grup de productes.

 

Informació alimentària facilitada al consumidor/a:

Els productes objecte de la venda de l’àmbit d’aquest decret es presentaran i etiquetaran d’acord amb la normativa vigent d’informació alimentària al consumidor/a. Addicionalment, s’incorporarà amb caràcter obligatori la llegenda «Venda de proximitat d’aliments locals», de manera que siga fàcilment visible per al consumidor/a.


Disposicions en relació amb el subministrament directe de xicotetes quantitats de productes primaris:

 • Requisits, obligacions i responsabilitats generals d’higiene per al subministrament de xicotetes quantitats de productes primaris.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats de vegetals de cultiu.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats d’ous, mel, pròpolis, gelea reial i mol·luscos gasteròpodes terrestres de cria en captivitat.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats de productes de vegetals silvestres i mol·luscos gasteròpodes terrestres silvestres al consumidor/a final.
   

Disposicions en relació amb el subministrament de productes primaris transformats per xicotets/es elaboradors/res agroalimentaris/ àries, elaborats en l’explotació de producció, en locals ut:

 • Requisits, obligacions i responsabilitats generals que han de complir els xicotets/tes elaboradors/res agroalimentaris/àries que vulguen transformar, elaborar o envasar quantitats limitades de productes alimentaris i comercialitzar-los.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els productors/res primaris/àries que vulguen subministrar xicotetes quantitats de carn d’aus de corral i lagomorfs sacrificats en l’explotació al consumidor final.
 • Requisits, obligacions i responsabilitats específics que han de complir els caçadors que vulguen subministrar xicotetes quantitats de caça silvestre.

 

Foment de la venda directa i els circuits curts de comercialització:

L’Administració autonòmica de la Generalitat, en el marc dels seus programes d’ajuda, ha de fomentar el suport i la promoció d’iniciatives de la venda directa i en circuits curts de comercialització, incloent-hi accions destinades a afavorir el consum d’aquest tipus de productes en menjadors col·lectius de titularitat pública.


Autoritats competents per al control:

Les autoritats competents en matèries de sanitat animal i vegetal, qualitat i seguretat alimentària, consum i medi ambient hauran de realitzar, a través de les unitats administratives corresponents, les inspeccions pertinents en el marc de les seues competències respectives.


Inspecció i programes de control oficial:

Les autoritats competents han d’exercir l’activitat inspectora necessària per a assegurar el compliment del que disposa aquest decret i per a exigir les responsabilitats derivades de la seua infracció.
L’activitat inspectora a què fa referència el paràgraf anterior es desenvoluparà d’acord amb la programació en matèria d’higiene en la producció primària i productes transformats, i preveurà incloure inspeccions sistemàtiques o ad hoc que s’han de realitzar en les explotacions agrícoles i ramaderes que tinguen venda directa i en circuits curts de comercialització, i també en les xicotetes empreses agroalimentàries on es transformen i comercialitzen productes. Els programes d’inspecció s’han adreçar a assegurar la traçabilitat dels productes, l’exercici de la responsabilitat dels productors/res en el compliment de les mesures d’aquest decret, les condicions higièniques dels productes i els requisits exigits en la normativa.

 

Per a mes informació, tràmits i disposicions: DECRET DOGV