Notícies:Red ADL Valencia

Criteris de distribució del crèdit destinat al Programa de modernització del Comerç

27 may 2022
Criteris de distribució del crèdit destinat al Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023, en el marc del Component 13 Inversió I4.1.2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

ANNEX Acord de Conferència Sectorial de Comerç pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, del crèdit destinat al Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023, en el marc del Component 13 Inversió I4.1.2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Primer. Aprovació de criteris de distribució. Aprovar els criteris objectius de distribució i el seu pes relatiu, així com efectuar la distribució del crèdit de 50.000.000 d'euros del servei 20.50 del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), inclosos en el pressupost de despeses del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a 2022 i 2023 respectivament, conforme als criteris de distribució que s'exposen a continuació:

a) Població de dret. Aquest criteri suposa el 31% del total de percentatge del repartiment.

b) Nombre de locals comercials del comerç minorista, conforme al CNAE 2009 divisió 47 (a 1 de gener de 2021). Aquest criteri suposa el 31% del total de percentatge del repartiment.

c) Població activa en el sector comercial minorista, conforme al CNAE divisió 47, dades del quart trimestre de 2021. Aquest criteri suposa el 31% del total de percentatge del repartiment.

d) Dispersió de la població. Aquest criteri suposa el 5% del total de percentatge del repartiment.

e) Insularitat i allunyament (Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla). Aquest criteri suposa un 2% addicional per a cadascuna de les comunitats o ciutats autònomes nomenades, del total de percentatge del repartiment.

D'acord amb l'anterior, per a cadascun dels exercicis 2022 i 2023, resulta la següent distribució del crèdit:

Taula 1: Repartiment de 50.000.000 d'euros per comunitat autònoma

CC.AA. o ciutat autònoma

Percentatge de repartiment

Total import assignat per a cada exercici pressupostari (euros)

Comunitat Valenciana.

10,2732

5.136.635

Total.

100

50.000.000

 

Segon. Fites i objectius. L'objectiu general perseguit per la present distribució territorial de crèdits relatius a la línia d'inversió C13.I4 és ajudar les petites i mitjanes empreses a adaptar-se a la digitalització del sector comercial i al canvi de comportament dels consumidors.

– Descripció: almenys 200 pimes o associacions empresarials del sector comercial hauran d'haver rebut subvencions del Fons Tecnològic, de conformitat amb el que es disposa en la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1) mitjançant l'ús d'una llista d'exclusió i el requisit de compliment de la legislació mediambiental pertinent de la UE i nacional. Els projectes en el sector del xicotet comerç tenen per objecte incorporar noves tecnologies que permeten que el comerç local responga als nous hàbits de consum, en el marc del Fons Tecnològic. Els projectes subvencionables en el marc d'aquest Fons inclouen:

a. Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra.

b. Projectes de noves tecnologies per a l'adaptació de l'espai físic de venda tant a les noves necessitats i hàbits dels consumidors com a nous models de gestió.

c. Projectes de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència i sostenibilitat del lliurament d'última milla.

d. Projectes d'aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència en el consum energètic i dels recursos.

– Calendari: La data prevista del compliment de l'objectiu serà el quart trimestre de 2023.

Taula 2: Nombre mínim de pimes o associacions beneficiades per cada comunitat autònoma i ciutat autònoma

Administració prestacional

Nombre mínim de pimes o associacions beneficiàries

Comunitat Valenciana.

21

Total.

200

 

Tercer. Deslliurament i afectació.

Quart. Beneficiaris i destinataris finals

Cinqué. Despeses d'implementació.

Sisé. Ajudes d'Estat.

Seté. Requisits dels projectes i actuacions finançables. Es consideren despeses subvencionables els que s'incloguen en els següents epígrafs:

a) Projectes de noves tecnologies individual i/o del col·lectiu d'associats dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra.

b) Projectes de noves tecnologies per a la transformació de l'espai físic de venda individual i/o del col·lectiu d'associats dirigit tant a les noves necessitats i hàbits dels consumidors com a nous models de gestió.

c) Projectes de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència, sostenibilitat del lliurament d'última milla, en la cadena de subministrament, traçabilitat i l'economia circular.

d) Projectes d'aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència en el consum energètic i dels recursos.

Igualment, es considerarà subvencionables les següents despeses:

a) Despeses de sensibilització i formació.

b) Despeses relacionades amb actuacions preparatòries prèvies que foren necessàries per a establir la prestació de serveis, subministrament de béns o la realització de les activitats corresponents, o el cost d'assistències tècniques externes o contractació de personal quan siguen contractades directament per a aquest fi.

Huité. Terminis. Els projectes subvencionats amb càrrec als crèdits vinculats a aquest acord hauran d'estar concedits i pagats en el quart trimestre de 2023.

D'altra banda, s'exigirà justificar la finalització dels projectes, en tot cas, abans del mes de juliol de 2024. Per a considerar finalitzada una actuació és necessari que tots els elements constitutius de la mateixa estiguen finalitzats.

Nové. Seguiment.

Dècim. Obligacions

Onzé. Justificació i verificació.

Dotzé. Informes Justificatius

Tretzé. Causes de reintegrament.

+Info