Notícies:Projecte Xarxa AODL

Covid-19. Restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen

31 jul 2020
Restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El paràgraf 1.j) de l'article 1 queda redactat de la següent manera: «j) Residents als països que figuren en l'annex sempre que procedisquen directament d'ells, hagen transitat exclusivament per altres països inclosos en la llista o hagen realitzat únicament trànsits internacionals en aeroports situats en països que no consten en l'annex. En el cas dels residents a la Xina i el Marroc, queda pendent de verificar la reciprocitat.» 

La disposició final única queda redactada de la següent manera: «Aquesta ordre farà efecte des de les 24:00 hores del 22 de juliol fins a les 24:00 hores del 31 d'agost de 2020, sense perjudici de la seua eventual modificació per a respondre a un canvi de circumstàncies o a noves recomanacions en l'àmbit la Unió Europea.» 

L'annex queda redactat de la següent manera: «Tercers països els residents dels quals no es veuen afectats per la restricció temporal de viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors en els termes recollits en la present Ordre: 

 1. Austràlia. 
 2. el Canadà. 
 3. Geòrgia. 
 4. el Japó. 
 5. el Marroc. 
 6. Nova Zelanda. 
 7. Ruanda. 
 8. Corea del Sud. 
 9. Tailàndia. 
 10. Tunísia. 
 11. l'Uruguai. 
 12. la Xina.» 

Farà efecte el dia 31 de juliol de 2020

+Info