Notícies:Projecte Xarxa AODL

Covid-19. Modificació dels criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen

30 jun 2020
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Criteris aplicables per a denegar l'entrada per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

1. Serà sotmesa a denegació d'entrada, per motius d'ordre públic o salut pública, tota persona nacional d'un tercer país, llevat que pertanga a una de les següents categories:

a) Residents a la Unió Europea, Estats associats Schengen, Andorra, Mònaco, El Vaticà (Santa Seu) o San Marino.

b) Titulars d'un visat de llarga duració expedit per un Estat membre o Estat associat Schengen.

c) Treballadors transfronterers.

d) Professionals de la salut, inclosos investigadors sanitaris, i professionals de la cura de majors que es dirigisquen o tornen d'exercir la seua activitat laboral.

e) Personal dedicat al transport de mercaderies en l'exercici de la seua activitat laboral, dins del qual es consideren compresos els tripulants dels vaixells, a fi d'assegurar la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera, i el personal de vol necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri. Serà condició indispensable que tinguen assegurada la immediata continuació del viatge.

f) Personal diplomàtic, consular, d'organitzacions internacionals, militars, de protecció civil i membres d'organitzacions humanitàries, en l'exercici de les seues funcions.

g) Estudiants que realitzen els seus estudis en els Estats membres o Estats associats Schengen i que disposen del corresponent permís o visat.

h) Treballadors altament qualificats la labor dels quals siga necessària i no puga ser posposada o realitzada a distància. Aquestes circumstàncies s'hauran de justificar documentalment.

i) Persones que viatgen per motius familiars imperatius degudament acreditats.

j) Persones que acrediten documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l'entrada de la qual es permeta per motius humanitaris.

2. Amb la finalitat de no haver de recórrer al procediment administratiu de denegació d'entrada en els casos previstos en l'apartat anterior, es col·laborarà amb els transportistes i les autoritats dels Estats veïns a fi de que no es permeta el viatge.

3. El que es disposa en els apartats anteriors no serà aplicable a la frontera terrestre amb Andorra ni en el lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar.

Tancament de llocs habilitats. Es manté el tancament, amb caràcter temporal, dels llocs terrestres habilitats per a l'entrada i l'eixida d'Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla

Farà efecte des de les 00.00 hores de l'1 de juliol fins a les 24:00 hores del 8 de juliol de 2020

+Info