Notícies:Projecte Xarxa AODL

Covid-19. Línia de finançament préstecs FININVAL rellançament

31 jul 2020
Modificació de la convocatòria de la línia de finançament «Préstecs FININVAL Rellançament», en considerar necessària la seua adequació a la nova situació derivada de la crisi sanitària provocada pel Covid19

Modificacions de la convocatòria:

Modificar el paràgraf final de l'article 1 de la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma: «L'import màxim dels crèdits que *FININVAL atorgarà en el marc d'aquesta línia de finançament ascendeix a 3.000.000 €, …..» 

Eliminar la lletra c) de l'apartat 3 de l'article 4 de la Convocatòria. 

Modificar la lletra e) de l'apartat 3 de l'article 4 de la Convocatòria  que quedarà redactat de la següent forma: «Acreditar estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020.» 

Modificar el primer paràgraf de la lletra h) de l'apartat 3 de l'article 4 de la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma: «No estar en situació d'empresa en crisi a data 1 de gener de 2020 ….» 

Modificar la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 8 de la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma: «Informe sobre la capacitat de *repago del sol·licitant del deute contret amb l'IVF, elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria» 

Eliminar la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 9 de la Convocatòria. 

Modificar la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 9 de la Convocatòria la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma: «L'IVF comprovarà que l'expert independent seleccionat pel sol·licitant de finançament per a elaborar l'Informe de capacitat de *repago a què es refereix l'article 8.1.d d'aquesta Convocatòria té capacitat i experiència suficients per a realitzar el citat informe.» 

Modificar la lletra e) de l'apartat 2 de l'article 9 de la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma «El *Institut *Valencià de *Finances comprovarà que l'Informe sobre la capacitat de *repago de l'empresa desenvolupat per l'expert independent conclou que el sol·licitant, en l'escenari central i més probable de l'evolució dels negocis, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec.»

Modificar l'apartat 2 de l'article 11 de la Convocatòria la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma: «Modalitat A. Els préstecs de la modalitat A, que no admetran pacte de subordinació, tindran les següents característiques: 
i. El valor nominal del préstec serà com a màxim 500.000 euros, sense que puga superar el 80% de l'import de les despeses finançables elegibles. 
ii. El termini màxim d'amortització del finançament se situarà en set anys, amb un període màxim de manca de dos anys inclòs en aquest termini. 
iii. En les operacions atorgades a l'empara d'aquesta Convocatòria no s'aplicaran comissions d'obertura ni cancel·lació dels préstecs.
 iv. Els préstecs s'amortitzaran per trimestres vençuts.» 

Modificar l'apartat 4 de l'article 11 de la Convocatòria la Convocatòria que quedarà redactat de la següent forma: «El tipus d'interés a aplicar en els préstecs atorgats a l'empara d'aquesta línia s'obté com a suma del tipus d'interés EURIBOR a un any, amb valor mínim igual a 0%, més un marge financer de 400 punts bàsics per a les operacions de la Modalitat A, i un marge financer de 650 punts bàsics per a les operacions de la Modalitat B.» 

La present resolució entrarà en vigor amb efectes des del dia 1 d'agost de 2020.

+Info