Notícies:Projecte Xarxa AODL

Covid-19. Instrucció sobre les persones beneficiàries de les ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes

22 feb 2021
Instrucció de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, sobre les persones beneficiàries de les ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social

Primer Amb posterioritat a l'aprovació i publicació dels citats Decret llei 2/2021 i Decret 22/2021, s'ha dut a terme la publicació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 (DOGV 9022, 17.02.2021), en la disposició final primera del qual es modifica l'article 6.2 del citat Decret llei 2/2021, que queda redactat com segueix:

«2. Ateses les excepcionals condicions concurrents, així com a la finalitat i destinataris de les subvencions indicades en l'article 3, s'exceptua per a totes elles l'aplicació de les prohibicions establides en l'apartat 2.e de l'article 13 de la Llei 38/2003. Tampoc serà aplicable en el pagament d'aquestes ajudes el requisit establit en el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat. En el cas de les ajudes contemplades en l'apartat 3 de l'article 3, s'exceptua també l'aplicació de la resta de les prohibicions establides en l'article 13, apartat 2, de la Llei 38/2003.»

Amb la modificació del citat article 6.2 del Decret llei 2/2021 es tracta d'unificar la regulació d'aquesta exempció en totes les modalitats d'ajudes allí establides, entre les quals es troben les regulades pel Decret 22/2021, l'actual article del qual 4.3 resulta contrari al redactat del citat Decret llei 2/2021.

Segon En aplicació del principi de jerarquia normativa, que permet establir l'ordre d'aplicabilitat de les normes jurídiques i el criteri per a solucionar les possibles contradiccions entre normes de diferent rang, de manera que una norma de rang inferior no pot contradir ni vulnerar el que establisca una de rang superior, s'ha de concloure que, tal com determina l'actual redactat de l'article 6.2 del Decret llei 2/2021, les ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat per la Covid-19, regulades pel Decret 22/2021, queden exonerades de l'aplicació de les prohibicions establides en l'apartat 2.e de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tampoc serà aplicable en el pagament d'aquestes ajudes el requisit establit en el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

En conseqüència, s'ha de tindre per no posada la limitació prevista en l'article 4.3 del Decret 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social.

+Info