Notícies:Red ADL Valencia

Pla Resistir i Pla Resistir Plus: ajudes contra efectes negatius de COVID a empreses i autònoms

31 may 2021
El Consell aprova un pla d'ajudes amb ajuntaments i diputacions de 160 milions per a ajudar els sectors més afectats per la pandèmia

 

El DOGV num 9005/26.01.2021 ha publicat el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

El present decret llei té per objecte aprovar i regular el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Beneficiaris

Aquestes ajudes estan destinades als municipis de la C. Valenciana inclosos en l'annex I per a escometre actuacions encaminades a pal•liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'annex II

Obligacions dels ajuntaments

a) Presentar, dins del termini indicat, la documentació establida en l'article 6 del present decret llei.
b) Establir un règim d'ajudes, que complisquen les següents condicions:

1. Anar dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l'Annex II d'aquest decret llei.
2. Distribuir les ajudes entre persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors indicats, amb els mateixos criteris de distribució previstos en l'article 5 del present decret llei.
3. Les ajudes han d'anar dirigides a cobrir despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d'abril de 2020 i hauran de ser justificats per les persones treballadores autònomes i les microempreses.
4. Si, en aplicar les ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l'annex II.

c) Justificar, abans de l'1 de desembre de 2021, davant el departament competent en matèria d'Administració Local, i pel tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte, la totalitat de les despeses realitzades mitjançant un certificat emès pel personal funcionari competent. Així mateix, haurà d'acompanyar-se d'una memòria final descriptiva de les actuacions realitzades.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte a la gestió d'aquestes ajudes, duga a terme el personal tècnic competent en les matèries objecte d'aquestes ajudes, així com a les actuacions de control financer que realitze la Intervenció de la Generalitat i als procediments fiscalitzadors de la Sindicatura de Comptes.

Finançament i Quantia de les ajudes

L'import global màxim de les ajudes derivades d'aquest decret llei que correspondrà assumir a la Generalitat ascendeix a 100.000.000 euros.

La quantitat assignada a cada municipi és l'establida en l'annex I.

L'import assignat per la Generalitat a cada municipi beneficiari ha d'anar destinat a sufragar el 62,5% del cost total de l'actuació a desenvolupar per l'Ajuntament, havent de comprometre's aquest a realitzar una aportació del 15% del cost d'aquesta actuació. El 22,5% restant serà aportat, si escau, per la Diputació Provincial corresponent

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels municipis que figuren en l'annex I requerirà la presentació, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació del present decret llei

+Info>>>>

 

PLA RESISTIR PLUS

DECRET 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la Covid-19
 

Objectiu: sol·licitud de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial en la Comunitat Valenciana, per a persones treballadores autònomes i empreses, en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, inclosos els pagaments pendents derivats dels costos fixos sempre que aquests s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Beneficiaris d'aquestes ajudes els empresaris, professionals i entitats no financeres més afectats per la pandèmia, sempre que:

a) Tinguen el seu domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana. Es consideraran les següents excepcions:

  • Els empresaris, professionals o entitats no financeres el volum d'operacions de les quals en 2020 haja sigut superior a 10 milions d'euros que desenvolupen la seua activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una Ciutat Autònoma, podran participar en aquesta convocatòria si operen en la Comunitat Valenciana.
  • Els grups consolidats que tributen en l'Impost de societats en règim de tributació consolidada podran presentar sol·licitud d'ajuda si operen en la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, la sol·licitud serà presentada per la societat representant (dominant) del grup en tot cas i inclourà a totes les entitats que hagen format part del grup en 2020.
  • Les entitats no residents no financeres que operen en la Comunitat Valenciana a través d'establiment permanent.

b) Hagen realitzat durant 2019 i 2020 almenys una activitat que es classifique en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (*CNAE 09) previstos en l'Annex del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la Covid-19, i continuen en el seu exercici en el moment de la seua entrada en vigor, tenint en compte que:

  • Quan es tracte d'empresaris, professionals i entitats no financeres que no apliquen el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el volum de *peraciones anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020, haurà d'haver caigut més d'un 30% respecte a 2019 i hauran de tindre un volum de deutes pendents subvencionables de, almenys, 4.000 euros.
  • Quan es tracte d'empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 o 2020, o d'empreses no financeres que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, o de professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, no serà necessari que complisquen amb la caiguda de volum de negoci indicada en el paràgraf anterior i que s'aplica a la resta de beneficiaris.
  • Quan es tracte de grups, bé l'entitat dominant, bé qualsevol de les entitats dominades, haurà hagut de realitzar durant 2019 i 2020 i continuar desenvolupant almenys una de les activitats objecte de l'ajuda com a activitat principal.

c) Complisquen amb els requisits d'elegibilitat que, per a diferents situacions, es detallen en l'article 5 del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell. L'aplicació d'aquests requisits establits per a la concessió de l'ajuda es realitzarà atenent el conjunt d'activitats dutes a terme per la persona física, entitat o grup sol·licitant de l'ajuda.

L'import global màxim de les ajudes a concedir ascendeix a 647.081.980 euros

Quantia de l'ajuda

a) Per als beneficiaris que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a empreses que hagen realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i per als professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 es destinarà un import màxim de 200.000.000 euros. Si no s'esgotarà el crèdit destinat a aquesta tipologia de beneficiaris, l'import sobrant incrementarà l'indicat en l'apartat següent, sense necessitat de nova convocatòria.

b) Per a la resta de beneficiaris, és a dir, aquells empresaris o professionals i entitats que no apliquen el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, exceptuant tant aquelles empreses que hagen realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 com els professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, es destinarà un import de 447.081.980 euros, sense perjudici del seu increment en els termes indicats en l'apartat anterior.

Termini de presentació

a) El termini per a la presentació de sol·licituds que formulen els sol·licitants que apliquen el règim d'estimació objectiva, o les empreses que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 en els termes indicats en l'article 5.1. del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 31 de maig de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores el 4 de juny de 2021.

b) Per a la resta dels beneficiaris no contemplats en l'apartat anterior, el termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 7 de juny de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 11 de juny de 2021.

+ INFORMACIÓ EN EL TELÈFON: 960 992 532. Horari d'atenció: de L-V de 9:00h a 19:00h

MAIL: plaresistirplus@gva.es

+Info

Continuem actualitzant la base de dades d’ajudes municipals del Pla Resistir a https://divaladl.es/es/noticia/ver/pla-resistir-y-otras-medidas-socioeconomicas-covid19-entidades-locales-provincia-valencia/23286

►+info: https://plaresistir.gva.es