Notícies:Red ADL Valencia

Covid-19_ GVA_PLA RESISTIR

26 ene 2021
El Consell aprova un pla d'ajudes amb ajuntaments i diputacions de 160 milions per a ajudar els sectors més afectats per la pandèmia

 

El DOGV num 9005/26.01.2021 ha publicat el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

El present decret llei té per objecte aprovar i regular el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Beneficiaris

Aquestes ajudes estan destinades als municipis de la C. Valenciana inclosos en l'annex I per a escometre actuacions encaminades a pal•liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'annex II

Obligacions dels ajuntaments

a) Presentar, dins del termini indicat, la documentació establida en l'article 6 del present decret llei.
b) Establir un règim d'ajudes, que complisquen les següents condicions:

1. Anar dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l'Annex II d'aquest decret llei.
2. Distribuir les ajudes entre persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors indicats, amb els mateixos criteris de distribució previstos en l'article 5 del present decret llei.
3. Les ajudes han d'anar dirigides a cobrir despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d'abril de 2020 i hauran de ser justificats per les persones treballadores autònomes i les microempreses.
4. Si, en aplicar les ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l'annex II.

c) Justificar, abans de l'1 de desembre de 2021, davant el departament competent en matèria d'Administració Local, i pel tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte, la totalitat de les despeses realitzades mitjançant un certificat emès pel personal funcionari competent. Així mateix, haurà d'acompanyar-se d'una memòria final descriptiva de les actuacions realitzades.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte a la gestió d'aquestes ajudes, duga a terme el personal tècnic competent en les matèries objecte d'aquestes ajudes, així com a les actuacions de control financer que realitze la Intervenció de la Generalitat i als procediments fiscalitzadors de la Sindicatura de Comptes.

Finançament i Quantia de les ajudes

L'import global màxim de les ajudes derivades d'aquest decret llei que correspondrà assumir a la Generalitat ascendeix a 100.000.000 euros.

La quantitat assignada a cada municipi és l'establida en l'annex I.

L'import assignat per la Generalitat a cada municipi beneficiari ha d'anar destinat a sufragar el 62,5% del cost total de l'actuació a desenvolupar per l'Ajuntament, havent de comprometre's aquest a realitzar una aportació del 15% del cost d'aquesta actuació. El 22,5% restant serà aportat, si escau, per la Diputació Provincial corresponent

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels municipis que figuren en l'annex I requerirà la presentació, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació del present decret llei

+Info>>>>

►+info: https://plaresistir.gva.es