Notícies:Projecte Xarxa AODL

Covid-19. Controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya

30 jul 2020
Controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya i es deroga la Resolució de 29 de juny de 2020
Tots els passatgers que arriben a Espanya per via aèria o marítima hauran de sotmetre's a un control sanitari abans de la seua entrada al país. Aquests controls podran incloure la presa de temperatura, un control documental i un control visual sobre l'estat del passatger.
 
  • El control de temperatura es realitzarà de manera rutinària amb la finalitat d'identificar viatgers amb febre. S'estableix com a límit de detecció una temperatura igual o superior a 37,5 °C. La presa de la temperatura ha de fer-se mitjançant termòmetres sense contacte o per cambres termogràfiques.
  • Pel que fa al control documental, tots els passatgers amb origen en qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol, hauran d'emplenar un formulari de salut pública al qual es denominarà «Formulari de control sanitari». El procés d'emplenament del formulari es farà per via electrònica, de tal manera que totes les persones que vagen a viatjar a Espanya hauran d'emplenar-lo abans d'iniciar el seu viatge a través de l'adreça d'internet: www.spth.gob.es, o mitjançant l'aplicació SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Una vegada finalitzat el formulari el passatger obtindrà un codi *QR associat al seu viatge, que haurà de presentar a la seua arribada a Espanya.
  • Els passatgers amb una temperatura superior a 37,5 °C, els que se sospite que pogueren patir COVID-19 o una altra patologia transmissible després del control visual, o aquells en els quals la informació continguda en el «Formulari de control sanitari» així ho determine per indicar la presència de símptomes o tractar-se de contactes estrets de COVID-19, seran sotmesos a una avaluació sanitària que inclourà una valoració del seu estat clínic i epidemiològic.
 
Queda derogada la Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
 
Produirà els seus efectes a partir dl 30 de juliol de 2020 i mantindrà la seua vigència fins que el Govern declare la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19