Notícies:Projecte Xarxa AODL

COVID- 19 Declaració estat d'alarma en tot l'àmbit nacional fins a 09/11/2020

27 oct 2020
Publicat Reial Decret 926/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2.

 

El BOE num 282/25/10/2020 ha publicat el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2.

Mesures arreplegades en l'RD 926/2020:

1 Limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn (durant el període comprès entre les 23.00 i les 6.00 hores) amb l'excepció de:

a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera
necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Assistència a centres d'atenció veterinària per motius d'urgència.
d) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
f) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.
i) Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.

L'autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit territorial, que l'hora de començament de la limitació prevista en aquest article siga entre les 22.00 i les 00.00 hores i l'hora de finalització d'aquesta limitació siga entre les 5.00 i les 7.00 hores

2 Limitació de l'entrada i eixida en les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'autonomia, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats per a:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
j) Per causa de força major o situació de necessitat.

3 Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats. No es pot superar el número màxim de sis persones, llevat que es tracte de convivents.

4 Limitació a la permanència de persones en llocs de culte, per l'autoritat delegada corresponent mitjançant fixació d'aforaments per a les reunions, celebracions i trobades religioses

S'atorga a la CC.AA la condició d'autoritat competent delegada

Aquest RD entrarà en vigor en el moment de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Veure mesures C. Valenciana>>>>>