Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d'errors en l'Orde APA/1501/2021, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials

23 sep 2022
Correcció d'errors en l'Orde APA/1501/2021, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials

Advertits errors en l'Orde APA/1501/2021, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials, publicat en el «Boletín Oficial del Estado» número 314, de 31 de desembre de 2021, es procedeix a efectuar l'oportuna rectificació:

En la pàgina 168080, on diu:

«Espècie: Triticale

Inscripció Definitiva

20190222 DICAPRIO.»

ha de dir:

«Espècie: Triticale

Inscripció definitiva:

ANNEX III

Inclusió de varietats exclusivament per a l'exportació

Varietat 20190222 DICAPRIO.»

+Info