Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d'errors de les mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

23 ene 2023
Correcció d'errors de les mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

Advertits errors en el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 311, de 28 de desembre de 2022, es procedeix a efectuar les oportunes rectificacions:

En la pàgina 185883, article 43, apartat 1, en l'última línia, on diu: «… article dos.», ha de dir «… article 44.».

En la pàgina 185884, article 44, apartat 2, en la cinquena línia, on diu: «… apartat 8 de l'article 18…», ha de dir «… apartat 8 de l'article 56…».

En la pàgina 185891, article 56, apartat 8, segon paràgraf, en la tercera línia, on diu: «… les ajudes directes que es recullen l'article 1…», ha de dir: «… les ajudes directes que es recullen en els articles 43 a 49…».

En la pàgina 185909, article 77, en la tercera línia, on diu: «… consistent en el resultat aplicar a el…», ha de dir: «… consistent en el resultat d'aplicar a el…».

En la pàgina 185911, apartat dos, en la primera línia, on diu: «S'introdueix una disposició transitòria novena…», ha de dir: «S'introdueix una disposició transitòria desena…»; i en la tercera línia, on diu: «Disposició transitòria novena. Reintegrament de…», ha de dir: «Disposició transitòria desena. Reintegrament de…».

En la pàgina 185914, article 83, apartat 1 de la nova disposició transitòria trentena cinquena, on diu: «1. En els tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma,… », ha de dir: «En els tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició transitòria,… »; i en l'apartat 2, en el paràgraf primer i en la lletra d), on diu: «… present disposició addicional…», ha de dir: «… present disposició transitòria…».

En la pàgina 185921, article 97, apartat un.1, en la cinquena línia, on diu: «… de juny pel qual es…», ha de dir: « … de juny, pel qual es…».

En la pàgina 185922, apartat dos.1, en la cinquena línia, on diu: «… de 25 de juny pel qual es…», ha de dir: «… de 25 de juny, pel qual es…».

En la pàgina 185923, apartat tres.1, en la cinquena línia, on diu: «…de 25 de juny pel qual es…», ha de dir: «…de 25 de juny, pel qual es…».

En la pàgina 185924, apartat 4, tercer paràgraf, en l'última línia, on diu: «… excedir del 31 de desembre de 2022. », ha de dir: «… excedir del 30 de juny de 2023. ».

En la pàgina 185926, article 98, paràgraf primer, en la quarta línia, se suprimeix l'incís «… conforme al que s'estableix en l'article…,…».

+Info