Notícies:Red ADL Valencia

Correcció errors bases subvencions a la realització d'accions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030

22 jun 2022
Es corregeix íntegrament l'apartat 2.g) de la base quarta Obligacions de les entitats beneficiàries

 

El DOGV num 9367/22.06.2022 ha publicat CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 2/2022, de 13 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions destinades a la realització d'accions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, en la Comunitat Valenciana.

Quedant l'apartat 2.g) de la base quarta redactat de la següent manera:

Base quarta. Obligacions de les entitats beneficiàries.

g) 1r Les entitats públiques hauran de complir amb les obligacions de transparència que, en virtut de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, li corresponen com a entitat pública.

2n. Les entitats privades beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan:

a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.
b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022 en una quantia superior a 50.000 euros.
c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

En particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013 la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 d'aquesta. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep.
Aquesta informació s'haurà de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantenir-se publicada durant almenys quatre anys naturals.

3r. Sense perjudici de les obligacions previstes en els apartats anteriors, totes les entitats beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent el logotip de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

4t. Totes les entitats beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment per aquesta de les obligacions previstes en la llei de transparència, en li termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que el mateix haguera sigut atès, l'òrgan que ha realitzat el requeriment podrà acordar, previ advertiment i audiència a l'interessat, la imposició de multes coercitives en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 1/2022.

5è. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l'administració de la Generalitat s'han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.

+Info>>>