Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d'errors de les bases reguladores i convocatòria 2022 de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

23 sep 2022
Correcció d'errors de les bases reguladores i convocatòria 2022 de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

Primer En la base setzena (tramitació, instrucció del procediment i resolució de les ajudes), apartat 1,

On diu: «1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general d'Habitatge i Regeneració Urbana, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la Direcció General amb competència en matèria de rehabilitació.»;

Ha de dir: «1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General de Rehabilitació, Qualitat i Eficiència Energètica, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic o tècnica de la Direcció General de Rehabilitació, Qualitat i Eficiència Energètica. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació.»

Segon En el resolc segon (convocar les ajudes del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges, del Pla de recuperació, transformació i resiliència per als exercicis 2022), apartat 2, en valencià i castellà,

On diu: «2. La quantia total màxima de les ajudes a concedir en la present convocatòria ascendeix, inicialment, a un import de 20.883.090,00 euros amb l'aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'aportació de la Generalitat, import que podrà veure's incrementat en funció de les possibles aportacions econòmiques, d'acord amb el que s'estableix en l'article 58.2, ja citat, tal com es recull en el resolc segon de la resolució que s'informa, quedant desglossada de la següent forma:

Exercici Pressupostari (Anualitat) / Ejercicio Presupuestario (Anualidad)

14.99.99.431.50 S155000. Capítol VII / Capítulo VII (en euros)

14.03.01.431.50 Línia/Línea S1565000. Capítol VII /Capítulo VII (en euros)

2022

14.873.090,00

10.000,00

2023

6.000.000,00

0,00

Total Global Ajudes / Total Global Ajudes

20.873.090,00

10.000,00

Total Convocatòria

20.883.090,00

Ha de dir: «2. La quantia total màxima de les ajudes a concedir en la present convocatòria ascendeix, inicialment, a un import de 20.883.090,00 euros amb l'aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'aportació de la Generalitat, import que podrà veure's incrementat en funció de les possibles aportacions econòmiques, d'acord amb el que s'estableix en l'article 58.2, ja citat, tal com es recull en el resolc segon de la resolució que s'informa, que queda desglossada de la següent forma:

Exercici Pressupostari (Anualitat) / Ejercicio Presupuestario (Anualidad)

14.99.99.431.99 Línia/Línea S155000. Capítol VII / Capítulo VII (en euros)

14.03.01.431.50 Línia/Línea S1565000. Capítol VII /Capítulo VII (en euros)

2022

14.873.090,00

10.000,00

2023

6.000.000,00

0,00

Total Global Ajudes / Total Global Ajudes

20.873.090,00

10.000,00

Total Convocatòria

20.883.090,00

+Info