Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d'errades de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre TMS/368/2019

09 Feb 2024
Correcció d'errades de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2024 segons Ordre TMS/368/2019

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9766, de 15 de gener de 2024, es va publicar l’esmentada resolució. Advertides errades en la publicació, es procedix a la seua correcció:

– En el resolc segon, «finançament i import de la convocatòria» en el tercer paràgraf, apartat 3:

On diu: «Per a modalitat Itineraris formatius, s’assignarà un import màxim d’1.144.815,98 €, que es destinarà a la realització d’itineraris de formació amb la impartició consecutiva d’especialitats no conduents a l’obtenció de certificats professionals o de professionalitat, amb la següent distribució territorial estimativa:

  • Alacant 392.833,52 €
  • València 282.160,13 €
  • Castelló 469.822,33 €
  • Total 1.144.815,98 €»;

Ha de dir: «Per a modalitat Itineraris formatius, s’assignarà un import màxim d’1.144.815,98 €, que es destinarà a la realització d’itineraris de formació amb la impartició consecutiva d’especialitats no conduents a l’obtenció de certificats professionals o de professionalitat, amb la següent distribució territorial estimativa:

  • Alacant 392.833,52 €
  • València 469.822,33 €
  • Castelló 282.160,13 €
  • Total 1.144.815,98 €»

– En l’Annex I, dins de l’apartat B) primer paràgraf del subapartat GE

On diu: «GE grau d’execució: S’atorgaran inicialment un màxim de 10 punts a totes les entitats que concórreguen a la present convocatòria. Esta puntuació inicial es reduirà d’acord amb el que es preveu en els següents apartats, referits a subvencions concedides amb càrrec a la convocatòria immediatament anterior a l’exercici que finança la present convocatòria:»;

Ha de dir: «GE grau d’execució: S’atorgaran inicialment un màxim de 10 punts a totes les entitats que concórreguen a la present convocatòria. Esta puntuació inicial es reduirà d’acord amb el que es preveu en els següents apartats, referits a subvencions concedides amb càrrec a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat i dirigides prioritàriament a persones desocupades immediatament anterior a l’exercici que finança la present convocatòria:»

– En l’annex I, dins de l’apartat D, el subapartat IC:

On diu: «IC Incompliment compromís voluntari d’inserció: L’incompliment d’este compromís en cada especialitat executada en la convocatòria de l’exercici 2021 es puntuarà negativament en eixa mateixa especialitat de manera proporcional al grau d’incompliment fins al límit dels punts obtinguts, per a la qual cosa s’aplicarà la fórmula següent:

Punts obtinguts per CI x Percentatge d’incompliment

Per a compromisos d’inserció laboral assumits voluntàriament superiors al 40 %, al resultat obtingut de l’anterior fórmula es multiplicarà per 1,25 com a factor de correcció.»;

Ha de dir: «IC Incompliment compromís voluntari d’inserció: L’incompliment d’este compromís en cada especialitat executada en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat i dirigides prioritàriament a persones desocupades de l’exercici 2022 es puntuarà negativament en eixa mateixa especialitat de manera proporcional al grau d’incompliment fins al límit dels punts obtinguts, per a la qual cosa s’aplicarà la fórmula següent:

Punts obtinguts per CI x Percentatge d’incompliment

Per a compromisos d’inserció laboral assumits voluntàriament superiors al 40 %, el resultat obtingut de l’anterior fórmula es multiplicarà per 1,25 com a factor de correcció.»

Esta correcció no modifica el termini de presentació de sol·licituds

+Info