Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d’errades del Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana

11 jun 2021
Correcció d’errades del Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana

Correccio d’errades de la Resolució de 23 de juliol de 2020, del president de l’IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives dins del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 (Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l’adhesió de concessionaris i punts de venda d’aquests vehicles.

En l’article 14, apartat f de la resolució,

On diu: «f) En el cas que el propietari d’un vehicle subvencionat conforme a aquesta convocatòria d’ajudes el revenguera en un període de temps inferior a 2 anys des de la data d’abonament de l’ajuda, aquesta venda haurà de ser informada a l’IVACE en un termini màxim d’un mes des de la signatura del document contractual de venda del vehicle objecte de l’ajuda, i haurà de reintegrar l’ajuda percebuda. Si el vehicle subvencionat fora de transport públic col·lectiu, susceptible de ser cofinançat per FEDER, aquest termini serà de cinc anys.»

Ha de dir: «f) En el cas que el propietari d’un vehicle subvencionat conforme amb aquesta convocatòria d’ajudes el revenguera sense respectar els terminis en els quals s’han de destinar els béns als fins concrets de la subvenció, d’acord amb el que s’estableix en l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aquesta venda haurà de ser informada a l’IVACE en un termini màxim d’un mes des de la signatura del document contractual de venda del vehicle, i haurà de reintegrar l’ajuda percebuda. Si el vehicle subvencionat fora de transport públic col·lectiu, susceptible de ser cofinançat per FEDER, no podrà vendre’s en un termini de cinc anys des de la data d’abonament de l’ajuda.»

+Info