Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocatòria subvencions foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEE) i enclavaments laborals 2021

11 ene 2021
Recull quatre programes d'ajudes: ECCEEI, ECMSAL, ECMAPT i EEMLAB

 

El DOGV num. 8993/11.01.2021 ha publicat el DECRET 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ús de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEE) i enclavaments laborals i convocatòria per a 2021

Totes les accions subvencionables hauran de realitzar-se en centres de treball que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i en l'exercici 2021.

També resultarà subvencionable el manteniment de contractes indefinits, formalitzats o transformats al novembre o desembre de 2020, en empresa ordinària.

Entitats beneficiàries

CEE inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ús de la Comunitat Valenciana i les empreses ordinàries que desenvolupen la seua activitat en centres de treball situats en territori de la Comunitat Valenciana i complisquen els següents requisits:

 • Les entitats beneficiàries hauran de disposar d'un pla d'igualtat en vigor, en els supòsits en què resulten obligats a això, d'acord amb el que es disposa en els articles 14 i 45 de la EL 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, degudament visat.
 • No podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquest decret, les persones o entitats:
  • incurses en els supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • que no reunisquen els requisits establits en el Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (**DOUE L 187, 26.6.2014), modificat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (**DOUE L 215/3, 07.07.2020), en particular les empreses en crisis o aquelles que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent.

Programes d'ajudes i Finançament

Les ajudes regulades en el present decret es finançaran amb càrrec al programa pressupostari 322.51 del pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2021, amb un import global màxim estimat de 29.510.000,00 €.
S'estableixen els següents programes:

1. Programa d'ajudes a projectes d'inserció laboral en CEE, regulat en el capítol I del títol II del present decret i que es divideix en subprogrames:

 • a) ECMSAL_Ajudes a projectes d'inserció laboral en CEE per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat de l'exercici 2021. Finançades amb càrrec al Capítol 4, codi de línia S8000000, per un import màxim de 28.970.000,00 €, corresponents a fons procedents del SEPE
 • b) ECMSAL_Ajudes a projectes d'inserció laboral en CEE per a finançar els costos indirectes corresponents a l'informe auditor per a la justificació de l'ajuda salarial. Es finançaran amb càrrec al Capítol 4, codi de línia S8000000, per un import màxim de 400.000,00 €, corresponents a fons procedents del SEPE
 • c) ECMAPT_Ajudes a projectes d'inserció laboral en CEE per a finançar els costos d'adaptació de llocs de treball. Es finançaran amb càrrec al capitol  7, codi línia S2243000, per un import màxim de 50.000,00 €, corresponent a fons procedents del SEPE

2.ECCEEI_ Programa d'ajudes a projectes d'inserció laboral en empresa ordinària a través de CEE, regulades en el Capítol II del Títol II del present decret. Es finançaran amb càrrec al Capítol 4, codi de línia S800000, per un import màxim de 30.000,00 €, corresponent a fons propis no condicionats de la Generalitat

3. EENLAB_Programa d'ajudes a l'empresa ordinària per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals i a l'adaptació de llocs i eliminació de barreres arquitectòniques. Es finançaran amb càrrec al Capítol 4, codi de línia S800000, per un import màxim de 60.000,00 €, corresponents a fons procedents del SEPE.

Quantia de les Ajudes

1. Programa d'Ajudes a projectes d'inserció laboral en Centres Especials d'Ocupació

a) Per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat: L'ajuda consistirà en el 50% del salari mínim interprofessional vigent en 2021, corresponents a les nòmines de gener a desembre de 2021, incloses dues pagues extraordinàries o prorrateig d'aquestes, o període corresponent segons pressupost disponible
b) Per a finançar els costos indirectes corresponents a l'informe auditor per a la justificació de l'ajuda salarial, en expedients d'ajudes per import igual o superior a 60.000 €. L'ajuda es concedirà per un import de fins al 2% de l'import corresponent a l'ajuda al cost salarial, amb el límit màxim de 15.000€, però finalment es liquidarà en funció de la despesa realment justificada d'aquesta ajuda salarial
c) Per a finançar els costos d'adaptació de llocs de treball i eliminació barreres arquitectòniques, en una quantia màxima de 1.803,00 € per lloc de treball que s'adapte a les necessitats del personal amb diversitat funcional o discapacitat en plantilla.


2. Programa d'ajudes a projectes d'inserció en empresa ordinària a través de CEE:

Per cada persona treballadora que en finalitzar l'itinerari de inserció siga contractada per l'empresa ordinària per temps indefinit i a jornada completa, el CEE tindrà dret a una subvenció per import de 3.000 €, sempre que s'acredite la despesa corresponent a aquest import mitjançant despeses salarials de personal de suport relacionats amb el desenvolupament de l'itinerari d'inserció. Quan el contracte a temps indefinit es concerte a temps parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment a la jornada pactada.

3. Programa d'ajudes a empreses ordinàries per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals:

Subvenció equivalent al 50% del S.M.I. corresponent a l'exercici 2021, inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries, per cada any de manteniment obligatori del lloc, i per cada amb• tracte de treball celebrat a jornada completa
La intensitat de l'ajuda no superarà el 75% dels costos subvencionables.

Subvenció per adaptació del lloc de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. Aquesta subvenció, compatible amb la anterior ajuda i que podrà aconseguir els 1.803,00 € per persona treballadora amb diversitat funcional o discapacitat contractada, serà destinada a l'adaptació dels llocs de treball. La intensitat màxima de l'ajuda és del 100% dels costos subvencionables.

Presentació de sol•licituds

Les sol•licituds es presentaran de forma telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), a través del procediment habilitat a aquest efecte, o bé a través de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

Terminis:

1- Programa d'Ajudes a projectes d'inserció laboral en Centres Especials d'Ocupació

Subvenció del cost salarial de 2021 corresponent als llocs de treball ocupats per personal amb diversitat funcional o discapacitat i de subvenció per a finançar els costos de les auditories per a la justificació de la despesa salarial, s'estableixen dos terminis:

 • Del 01 al 15 d'abril de 2021: sol•licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal corresponent als mesos de gener a juny, inclosa la paga extra de juny, que inclourà la sol•licitud d'ajuda per a finançar els costos d'auditoria, si escau
 • Del 01 al 15 d'octubre de 2021: sol•licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials corresponents als mesos de juliol a desembre, inclosa la paga extra de desembre, que inclourà la sol•licitud d'ajuda per a finançar els costos d'auditoria, si escau

Subvencions per a adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques se sol•licitaran en el termini de l'1 al 26 de febrer de 2021.

En el cas de canvi de seu del centre de treball, regirà el termini d'un mes, a comptar des de la comunicació d'obertura del centre de treball a l'organisme competent. En tot cas, aquestes sol•licituds, en cas de presentar-se en l'exercici actual, no podran ser posteriors al 29 d'octubre de 2021

Centre Especial d'Ocupació no haja iniciat les seues activitats en el moment de publicació del present decret, el termini per a la presentació de sol•licituds serà d'un mes, a partir de la primera contractació de personal amb diversitat funcional o discapacitat, sent el termini màxim per a la petició d'aquestes ajudes el dia 29 d'octubre de 2021.

2- Programa d'ajudes a projectes d'inserció en empresa ordinària a través de CEE: Termini màxim d'un mes comptat des de la data de contractació objecte de l'ajuda i tindran com a data límit el 30 d'octubre de 2021.

3- Programa d'ajudes a empreses ordinàries per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals: Termini màxim d'un mes comptat des de la data de contractació objecte de l'ajuda i tindran com a data límit el 30 d'octubre de 2021.

Les sol•licituds d'ajudes pel manteniment de contractes indefinits formalitzats o transformats al novembre o desembre de 2020, hauran de presentar-se en el termini de l'1 al 26 de febrer de 2021.

Les sol•licituds d'ajudes per contractacions produïdes en l'exercici 2021, però amb anterioritat a la publicació d'aquest decret, es presentaran en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del mateix en el DOGV.