Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocatòria d'ajudes del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) per a l'any 2018.

13 feb 2018
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

La present convocatòria té per objecte regular el règim i el procediment aplicable del Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats (PMAN) de la província de València, que permetrà a les mancomunitats beneficiàries, amb efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, disposar d'assistència econòmica per a cobrir les despeses corrents en què incórreguen en aquest exercici vinculades a l'execució de les funcions que tinguen establides en els seus Estatuts respectius.


Per a ser beneficiàries d'aquest programa, les mancomunitats beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, en especial:

  • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Pública Estatal i amb la Diputació Provincial de València, com també davant de la Seguretat Social.
  • No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions.

 

Criteri de repartiment del Fons: 

El 100% del crèdit total disponible es distribuirà com a quantitat fixa entre totes les mancomunitats beneficiàries, d'acord amb el següent desglossament, atesos els criteris següents:

  • Valor marginal: s'ha estimat un valor fix basant-se en les despeses fixes que tenen les mancomunitats amb independència de la seua grandària i activitats. Suposa el 30% del total de la inversió del Pla.
  • Població: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma de la població dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat; en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, la seua població es multiplicarà per un, i si pertany a dues mancomunitats, es multiplicarà per 0,5.
  • Nombre d'ajuntaments: suposa un 35% del total d'inversió del Pla i s'ha calculat a través d'una ponderació inicial de la suma dels ajuntaments adscrits a la Mancomunitat, en el cas que l'Ajuntament només pertanga a una mancomunitat, es multiplicarà per un, i si en pertany a dues es multiplicarà per 0,5.

 

Sol·licituds: Requisits, terminis i documentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds s'efectuaran i tramitaran exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma «carpeta ajuntament», www.dival.es, vista Ajuntament.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no sol·liciten la inclusió en el termini establert en la corresponent convocatòria perdran les quantitats inicialment assignades, i aquestes quedaran a disposició de la Diputació Provincial.

Documentació que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud telemàtica:


1) Certificació emesa per Secretaria, d'acord amb el model normalitzat I.a de l'annex I, en el qual es farà constar l'adopció de l'acord per l'òrgan competent, així com el detall de les seues prioritats en l'exercici, incloent-hi les seues necessitats i interessos particulars.

2) La Diputació comprovarà d'ofici si es tenen deutes tributaris amb la Hisenda Pública Estatal, davant de la Seguretat Social i davant de la hisenda provincial.
En el cas que la Mancomunitat siga deutora davant de la Diputació se li requerirà via telemàtica perquè en un termini de 5 dies naturals presente un compromís d'aprovació d'un pla de pagaments amb la Diputació.

3) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions (model normalitzat I.b de l'annex I).

4) Certificat d'ajudes concurrents, en el qual conste la petició i/o concessió d'altres ajudes. El total d'aportacions en cap cas no podran ser superiors al total de la despesa corrent en què hagen incorregut en l'exercici (model normalitzat I.c de l'annex I).

5) Memòria que justifique l'assistència econòmica sol·licitada, a fi de cobrir els costos de despeses corrents en què incórreguen en l'exercici 2018, d'acord amb les prioritats que s'hagen marcat per a aquest, i en el marc dels seus Estatuts corresponents.

6) Pressupost anual de l'exercici 2018.

 

Per a més informació consulta el pdf del BOP:

VEURE EL PDF