Notícies:Red ADL Valencia

Conveni per a la promoció de la producció i qualitat de les fruites, hortalisses, flors i plantes vives espanyoles en els mercats internacionals, a través d'assistència i desenvolupament d'actuacions de promoció en fires en els anys 2023 i 2024

02 Jun 2023
Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i la Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de fruites i hortalisses, per a la promoció de la producció i qualitat de les fruites, hortalisses, flors i plantes vives espanyoles en els mercats internacionals, a través d'assistència i desenvolupament d'actuacions de promoció en fires en els anys 2023 i 2024

Primera. Objecte del conveni. L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració en la promoció de la producció i de la qualitat de fruites, hortalisses, flors i plantes vives espanyoles en els mercats internacionals, mitjançant la participació conjunta en determinades fires i certàmens internacionals en els anys 2023 i 2024.

Segona. Actuacions a desenvolupar. Les actuacions programades relatives a la preparació i participació conjunta del MAPA i FEPEX en les fires i certàmens següents, tant si se celebren presencial o virtualment, són:

– ÀSIA FRUIT LOGÍSTICA,

– FRUIT ATTRACTION, Madrid, 2023: La participació consistirà en un Programa de compradors internacionals.

– PAYSALIA, Lió 2023.

– IPM ESSEN, Alemanya 2024.

– Convenció de la Canadian Produeix Màrqueting Association (CPMA), 2024.

Tercera. Obligacions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Per al degut compliment de l'objecte del present conveni, el MAPA es compromet a realitzar les següents actuacions, conforme al pressupost desglossat en l'annex I:

1. Aportar la quantitat màxima de tres-cents seixanta mil euros (360.000,00 €), en la totalitat del període d'actuacions del present conveni, una vegada executades i justificades les accions programades. El desglossament per exercici serà el següent:

– Dos-cents trenta mil euros (230.000,00 €) per a l'exercici econòmic de 2023.

– Cent trenta mil euros (130.000,00 €) per a l'exercici 2024

2. Revisar prèviament a l'execució de les fires, la informació que ha de remetre FEPEX.

3. Participar en la preparació de les actuacions amb les seues unitats tècniques i de promoció.

4. Facilitar les relacions institucionals precises per al desenvolupament i aplicació del present conveni.

5. Participar en la difusió i coneixement de les actuacions que s'acorden dins del present conveni.

Quarta. Obligacions de la federació espanyola d'associacions de productors exportadors de fruites i hortalisses. Per al degut compliment de l'objecte del present conveni, FEPEX es compromet a realitzar les següents actuacions:

1. Assumir la responsabilitat directa de les gestions necessàries per al bon desenvolupament de les fires promocionals previstes, informant el MAPA d'aquestes. En la contractació externa d'accions han de complir-se els principis bàsics de transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

2. A aquest efecte, FEPEX es compromet a avançar els fons necessaris per al desenvolupament efectiu de les actuacions programades. 

3. Aportar la quantitat de tres-cents seixanta mil euros (360.000,00 €), en la totalitat del període d'actuacions del present conveni, exercici 2023 i 2024, de conformitat amb l'indicat en l'annex I i d'acord amb el següent desglossament:

– Dos-cents trenta mil euros (230.000,00 €) per a l'exercici econòmic de 2023.

– Cent trenta mil euros (130.000,00 €) per a l'exercici 2024.

4. Coordinar la participació de les empreses del sector en cada acte promocional. A aquest efecte, el nombre mínim d'empreses exigit per a participar en una fira a través del present conveni serà de cinc. Aquest requisit no afectarà l'actuació de Fruit Attractión, al no realitzar-se un espai conjunt, sinó un programa de compradors internacionals.

5. Si les fires se celebren en format presencial:

5.1 Convocar a empreses especialitzades, almenys a tres, perquè presenten ofertes per a l'execució de les fires, complint-se els principis bàsics de transparència, no discriminació i igualtat de tracte. Les empreses hauran de presentar la documentació necessària que garantisca la seua capacitat tècnica i legal per a la realització del treball. Aquest requisit no afectarà l'actuació de Fruit Attractión, al no realitzar-se un espai conjunt, sinó un programa de compradors internacionals.

5.2 Remetre al MAPA l'annex II i el projecte de l'empresa seleccionada per a l'execució de totes les fires amb una antelació de, almenys, quinze dies hàbils abans de l'inici de cadascuna d'elles. El projecte inclourà el desenvolupament de les especificacions tècniques proporcionades pel MAPA, d'acord amb la normativa en vigor, les especificacions dels productes a exposar i dels diferents recintes firals.

En concret el projecte haurà de tindre les següents característiques:

– En el perímetre exterior s'instal·laran rètols amb els logotips del Govern d'Espanya, Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons la normativa de la imatge institucional de l'Administració General de l'Estat, així com el de «#*alimentosdespaña».

– Facilitar i habilitar dins de l'estand un espai o despatx per a la seua utilització pel MAPA, en aquelles fires en les quals així ho decidisca el Departament.

5.3 Realitzar els serveis necessaris per a la instal·lació i manteniment dels pavellons firals, així com la seua gestió, durant els dies en què es desenvolupen les fires.

5.4 Facilitar, dins del termini i en la forma escaient, al MAPA la informació sobre les actuacions promocionals, així com els programes tècnics i generals de les fires.

5.5 Facilitar, sense cost als representants del MAPA acreditacions i passes per a cada fira.

5.6 Aportar el material vegetal d'exposició i decoració.

5.7 Remetre al MAPA, el primer dia de la fira, material fotogràfic compost per, almenys, 5 fotografies d'alta qualitat de l'estand.

5.8 En el cas de Fruit Attractión 2023, presentar un dossier sobre el programa de compradors internacionals, en el qual es detallen nombre de participants, activitats organitzades i reunions previstes.

6. Si les fires se celebren en format virtual: remetran un document explicant les característiques de la fira, el seu funcionament, les empreses participants i la visibilitat del Ministeri i #alimentosdespaña dins de la plataforma.

7. Remetre al MAPA, a la Subdirecció General de Promoció dels Aliments d'Espanya, una vegada finalitzada cada fira, una memòria final descriptiva i econòmica de les activitats realitzades, així com les seues corresponents factures justificatives i documents de pagament, en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada fira, d'acord amb els annexos III i IV.

8. FEPEX s'assegurarà que en cap de les actuacions realitzades conjuntament es produïsca doble finançament.

Quinta. Finançament i forma de pagament

Sisena. Comissió de seguiment

Setena. Publicitat.  

Octava. Eficàcia i duració del conveni.  

Novena. Modificació, extinció i incompliment del conveni. 

Dècima. Confidencialitat, titularitat i ús dels resultats i protecció de dades.  

Onzena. Resolució de conflictes. 

ANNEX I Actuacions a desenvolupar i pressupost desglossat

+Info