Notícies:Red ADL Valencia

Conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Universitat Nacional d'Educació a Distància, per a la realització del Programa Campus Rural de pràctiques universitàries en el medi rural

23 sep 2022
Conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Universitat Nacional d'Educació a Distància, per a la realització del Programa Campus Rural de pràctiques universitàries en el medi rural

Conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Universitat Nacional d'Educació a Distància per a la realització del Programa Campus Rural de pràctiques universitàries en el medi rural

Objecte la incorporació de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (d'ara en avant, la Universitat) al Programa Campus Rural de Pràctiques Universitàries en el Medi rural perquè els seus estudiants puguen realitzar pràctiques, a partir del curs 2022/23, en qualsevol administració local, institució, organisme o empresa legalment constituïda i assentada en zones rurals amb problemes de despoblació.

Descripció del programa. Per al curs 22/23 la participació de la Universitat en el programa no superarà el total de cinquanta mesos de pràctiques una vegada sumades la duració d'aquestes. Aquesta quantitat s'actualitzarà cada any en funció de les disponibilitats pressupostàries per al desenvolupament del programa, adjuntant-se com a addenda del present conveni.

Naturalesa de les pràctiques universitàries en el medi rural. Les pràctiques oferides han de tindre un caràcter formatiu i complir els requisits establits en el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com en la normativa interna de la Universitat quant a la seua duració, horaris, projecte formatiu, assignació de tutors acadèmics i de l'entitat col·laboradora, seguiment i avaluació, per al seu posterior reconeixement curricular en els expedients acadèmics dels estudiants beneficiaris en el cas de les pràctiques curriculars o la seua inclusió en el Suplement Europeu al Títol (SET), en el cas de les pràctiques extracurriculars.

Participants. Les pràctiques oferides podran ser sol·licitades per qualsevol estudiant de Grau o Màster oficials de la Universitat que complisca els requisits establits en el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com la normativa específica de pràctiques acadèmiques de la Universitat i les condicions particulars de la pràctica que sol·licite. L'assignació d'estudiants a les pràctiques haurà d'estar finalitzada abans del 15 de juliol del curs acadèmic corresponent.

Duració de les pràctiques. Les pràctiques es realitzaran entre l'1 de setembre del curs acadèmic corresponent i el 31 de desembre del mateix any, amb una duració mínima de tres mesos i màxima de cinc, havent de residir l'estudiant en el mateix municipi en el qual realitze les pràctiques.

Finançament. El cost total de les actuacions dirigides al desenvolupament del Programa Campus Rural en el marc del present conveni ascendeix a un màxim de 58.353,50 euros

+Info