Notícies:Red ADL Valencia

Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Associació de Ramaders d'Oví de Raça Cartera, per al depòsit i custòdia de material genètic d'animals de races pures, consignat en el Banc Nacional de Germoplasma Animal

20 Nov 2023
Es publica el Conveni amb l'Associació de Ramaders d'Oví de Raça Cartera, per al depòsit i custòdia de material genètic d'animals de races pures, consignat en el Banc Nacional de Germoplasma Animal.

Objecte del Conveni. L'objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per a procedir a l'execució del depòsit, custòdia i devolució, si és el cas, de material genètic de la raça pura Cartera a depositar en el BGA.

Obligacions de les parts.

1. Per al degut compliment de l'objecte del present conveni, el MAPA es compromet a:

a) Coordinar i supervisar tant la custòdia com la devolució del material genètic de la raça pura Cartera que deposite l'Associació de ramaders d'oví de raça Cartera, en el BGA.

b) Reconéixer la propietat del material d'esta raça depositat en el BGA a l'Associació de ramaders d'oví de raça Cartera, que deposita el material. No obstant això, en cas de dissolució de l'associació el material depositat passarà a ser titularitat de l'Estat Espanyol, el qual només podrà emprar aquest material en els supòsits contemplats en el punt 1.c d'esta clàusula Segona.

c) Alliberar el material depositat, previ informe de la Comissió Nacional de Zootècnia («CNZ»), per a l'ús per part de l'Associació de ramaders d'oví de raça Cartera, o per l'entitat o persona física que esta autoritze, en les següents circumstàncies:

1. Reconstitució d'una raça extinta.

2. Suport a la conservació d'una raça en perill d'extinció, mitjançant l'increment de la diversitat genètica, gràcies a la introducció d'al·lels desapareguts en la població silvestre.

3. Destrucció en el Banc de Germoplasma d'Origen del duplicat del material depositat en el BGA.

d) Citar com a col·laboradora a l'Associació de ramaders d'oví de raça Cartera, pel que fa al contingut d'este conveni, en la publicitat o difusió que puga realitzar-se dels resultats d'aquestes activitats.

2. Per al degut compliment de l'objecte del present conveni, l'Associació de ramaders d'oví de raça Cartera es compromet a:

a) Facilitar el personal tècnic especialitzat per a col·laborar en les tasques d'elecció de les mostres, comunicant al BGA les dades del mateix amb la suficient antelació, fer-se càrrec de les mostres seleccionades i transportar-les al seu destí en les condicions previstes en la normativa aplicable a aquest efecte.

b) Garantir que mentre el personal designat per la mateixa es trobe dins de les instal·lacions del BGA, complirà les instruccions que se li comuniquen per la Direcció del citat Banc.

c) Presentar els informes necessaris que justifiquen la utilització del material depositat en el BGA i el correcte maneig després de la seua retirada a la CNZ, a fi que este informe sobre la seua utilització.

d) En els supòsits 1 i 2 de l'apartat c) del paràgraf 1 de la present clàusula, el responsable de la retirada del material genètic del BGA tindrà l'obligació de reposar el mateix nombre de mostres i amb la mateixa representativitat genètica que les empleades per a les dues finalitats considerades.

e) Citar com a col·laborador al BGA situat a Colmenar Viejo (Madrid), i al MAPA, pel que fa al contingut d'este conveni, en la publicitat o difusió que puga realitzar-se dels resultats d'aquestes activitats.

f) Com a associació de criadors reconeguda de manera oficial per l'autoritat competent, complir tots els requisits i aspectes derivats del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer.

Finançament. Les actuacions objecte del present conveni no suposen cap contraprestació econòmica a favor de l'associació per part del MAPA ni compromís de despesa per a este Departament.

Duració. El present conveni tindrà una duració de 15 anys d'acord amb el que es preveu reglamentàriament en l'article 16.5 del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer i podrà ser prorrogat fins a un període de 4 anys addicionals per acord de les parts.

+Info