Notícies:Red ADL Valencia

Conveni entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, i la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la C V, per a fomentar els jocs i esports tradicionals com a esports valencians, i donar-los suport

27 Mar 2024
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, i la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, per a fomentar els jocs i els esports tradicionals com a esports valencians, i donar-los suport

Objecte del conveni És objecte del present conveni determinar la col·laboració entre la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport i la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana, per als jocs i esports tradicionals com a esports valencians, i secundar-los en el seu funcionament, en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les respectives modalitats tradicionals, i en l'organització de competicions esportives i exhibicions.

Actuacions a desenvolupar

La Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana ha presentat un projecte esportiu en el qual estan inclosos els programes i les activitats esportives, el calendari i els objectius perseguits per a enguany. S'inclouen aquelles activitats que contribuïsquen a visualitzar el principi d'igualtat efectiva d'homes i dones, amb l'objectiu d'integrar la perspectiva de gènere i els drets de les dones.

Enguany, l'Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals de la FJET-CV complix 20 anys. És per això que es té la intenció de realitzar activitats de promoció i recuperació de jocs, tant en la seu de l'Escola a Benissanó, com en altres llocs que es puguen gestionar.

En l'apartat d'activitats esportives s'inclou el festival obert de jocs «Quatre Cantons» que se celebrarà a Benissanó al setembre.

La Copa Federació de Bitles que se celebrarà a Cullera a l'octubre.

L'Escola realitzarà activitats de promoció en els centres escolars dins del programa «Jocs a l’escola».

Bitles:

 • Lliga autonòmica: des de gener a setembre.
 • Trofeus oficials:
  • President
  • Copa de la Generalitat
  • Castell de Benissanó
  • Pispes-torre
  • Comunitat Valenciana
  • Copa federació

Llançament de bola a braç

 • Circuit autonòmic

Pic i pala / escampilla

 • Circuit autonòmic
 • Pic i pala  arrimar

Canut

 • Locals i de promoció

Llançament al set i mig

 • Fase classificatòria
 • Final autonòmica

A més de participar en la trobada interautonòmica de pispes de 6 que se celebrarà a La Sénia, en les activitats a nivell nacional (La Corunya, Reus i Eivissa) i el festival de jocs i Assemblea Europea a Portugal, a l'octubre les actuacions federatives han d'usar les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Obligacions de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana

1. Realitzar les actuacions necessàries per a desenvolupar els programes per als quals es concedix la subvenció.

2. Fer constar expressament en totes les activitats, els actes i el material de difusió i publicitat de les actuacions subvencionades la col·laboració de la Generalitat.

3. Fer constar en la web de la Federació la subvenció concedida a través d'este conveni. Si més no, s'ha d'indicar l'entitat concedent, l'import rebut i l'actuació subvencionada.

4. Notificar a la Direcció General d'Esport qualsevol proposta de canvi o modificació dels programes presentats, quan es produïsca.

5. Aportar qualsevol altra informació que li siga requerida per la Direcció General d'Esport per a conéixer i comprendre millor l'aplicació de la subvenció.

6. Acreditar que la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

7. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb l'ajuda concedida.

8. Comunicar a la Direcció General d'Esport l'obtenció d'ajudes i subvencions per a la mateixa finalitat, provinents d'altres administracions o ens públics o privats.

9. Haver rendit, davant la Direcció General d'Esport, els comptes anuals de l'exercici anterior, de conformitat amb l'article 70.3 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

10. Conservar i custodiar proves acreditatives de l'efectiva realització de les activitats objecte de la present subvenció, com, per exemple, vídeos, fotografies o altres mitjans de prova en format electrònic, així com llestes de participants i publicitat en el seu web o en mitjans de comunicació, que haurà de posar a la disposició de la Direcció General d'Esport en cas de ser requerides.

11. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons subvencionats, incloent-hi els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control segons la normativa fiscal, laboral i administrativa.

12. A més de complir totes aquelles obligacions derivades de la normativa aplicable en matèria de subvencions, especialment les obligacions dels articles 13 i 14 de la Llei general de subvencions.

Obligacions de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport Col·laborar econòmicament amb la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana en les despeses ocasionades pel desenvolupament de diferents línies d'actuació de la Federació, amb la concessió de la subvenció nominativa prevista de 15.000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, línia S7891000, dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2023, per a atendre despeses de funcionament, amb la següent distribució:

 • Programa I: gestió i funcionament, import de 6.000 euros.
 • Programa II: activitats esportives, import de 9.000 euros

Despeses subvencionables La subvenció concedida s'ha de destinar a sufragar les despeses ocasionades pel desenvolupament de les diferents línies d'actuació que s'indiquen a continuació:

1. Programa I: gestió i funcionament La gestió i el funcionament ordinari, relatius a l'organització federativa. Esta subvenció es destina a sufragar despeses del personal d'administració, material d'oficina, lloguers, subministraments, tributs, reunions dels òrgans de govern i representació, publicacions, i, en general, les despeses corrents relacionades amb la gestió i el funcionament de la Federació.

2. Programa II: activitats esportives L'organització, la promoció i el desenvolupament d'activitats esportives ordinàries, considerant com a tals les competicions esportives organitzades per iniciativa de la mateixa Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana o a proposta de clubs o altres entitats esportives públiques o privades, dins de les competències de la Federació. Es pot subcontractar l'organització en un percentatge no superior al 50% del total de les despeses assumides per la Federació.

+Info