Notícies:Red ADL Valencia

Conveni entre Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Societat Anònima Estatal de Caució Agrària per a regular la gestió i execució de l'instrument de garantia inclòs en Instrument Financer de Gestió Centralitzada d'adhesió voluntària

03 ago 2022
Conveni subscrit entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Secretaria General d'Agricultura i Alimentació, i la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària per a regular les condicions de gestió i execució de l'instrument de garantia inclòs en l'Instrument Financer de Gestió Centralitzada d'adhesió voluntària previst en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

Segona. Característiques dels productes financers del IFGC

Tercera. Activitats a desenvolupar per SAECA en la gestió del IFGC

Quarta. Comptes fiduciaris per al funcionament del IFGC

Quinta. Formalització de les garanties.

Sisena. Fiançament mercantil amb SAECA i recuperació de morosos.

Setena. Execució de la garantia.

Octava. Controls a les entitats financeres.

Novena. Obligacions d'informació.

Dècima. Despeses de gestió

Onzena. Finançament.

Dotzena. Comissió de seguiment, vigilància i control.

Tretzena. Compromís d'auditoria.

Catorzena. Efectes i duració.

Quinzena. Modificació i extinció.

Setzena. Incompliment d'obligacions i compromisos de les parts.

Dissetena. Protecció de dades de caràcter personal.

Dihuitena. Resolució de controvèrsies.

ANNEXOS Al CONVENI

Annex I. Catàleg de Préstecs de la Cartera del IFGC.

Annex II. Model de certificat de prestació individual de garanties amb càrrec al IFGC.

Annex III. Model de certificació d'execució de garanties.

Annex IV. Esquema i funcionament dels comptes fiduciaris.

Annex V. Model de comunicacions relatives a la situació comptable dels comptes fiduciaris.

Annex VI. Protocol d'intercanvi electrònic d'informació entre SAECA i la DGDRIFA.

Annex VII. Llistes de verificació dels controls practicats per SAECA a les entitats financeres

+Info