Notícies:Red ADL Valencia

Conveni entre l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., i ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., per a l'impuls de l'economia digital

23 sep 2022
Conveni entre l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., i ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., per a l'impuls de l'economia digital

Conveni entre l'entitat pública empresarial Red.es, M.P., i ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E. per a l'impuls de l'economia digital

Objecte. L'objecte del present Conveni és fixar les condicions en les quals es desenvoluparà la col·laboració entre les Parts per al desenvolupament d'actuacions per a impulsar la promoció internacional de les empreses espanyoles de l'Economia Digital.

Actuacions.

Les Parts col·laboraran en la posada en marxa d'accions de promoció dirigides a les empreses espanyoles de base tecnològica. El present Conveni podrà desenvolupar-se en els següents tipus d'actuacions:

1. Pavellons en esdeveniments del sector. Participació en esdeveniments de prestigi per al sector, disposant d'una ubicació en els mateixos que servisca d'instrument de promoció de les empreses i organismes espanyols que treballen en aquest àmbit.

Les activitats a desenvolupar podran consistir en la contractació de l'espai, la selecció d'empreses espanyoles participants, el disseny i creació del pavelló i els estands, el suport a les empreses participants, l'organització de contingut (ponències, sessions, trobades, etc.), la difusió, etc. Davant la creixent demanda de contingut per part de les empreses espanyoles en les seues participacions en pavellons en esdeveniments del sector de l'Economia Digital, ICEX i Red.es posaran els seus esforços a coordinar el millor desenvolupament de continguts possible dins del pavelló per a les empreses.

2. Missions tecnològiques. Organització de missions prospectives per a facilitar l'entrada de les empreses espanyoles en països i mercats considerats estratègics.

Les activitats a desenvolupar podran consistir en la selecció de les empreses espanyoles participants, l'organització de l'agenda (xarrades, trobades, visites col·lectives, reunions bilaterals, etc.), l'organització dels desplaçaments i altres necessitats logístiques, l'organització de la presència en esdeveniments, la prestació de capacitació prèvia, la difusió, etc.

3. Accions formatives i de dinamització. Organització de sessions de formació i dinamització en matèria d'internacionalització d'empreses espanyoles del sector tecnològic.

Les activitats a desenvolupar podran consistir en la selecció d'empreses espanyoles participants, l'organització de l'agenda (temàtica, contingut, format, etc.), la contractació dels ponents, l'organització logística (ubicació i mitjans tècnics i humans), la difusió, etc.

4. Col·laboració en actuacions no organitzades conjuntament. Si Red.es o ICEX sol·licitaren compartir informació pròpia relativa als seus programes vinculats a l'Economia Digital en activitats (pavellons, missions, etc.) en les quals no es treballe conjuntament sota els paràmetres d'aquest Conveni, l'entitat organitzadora de l'actuació ja siga *ICEX o Red.es, difondrà els materials que l'altra entitat li propose en el marc de l'actuació en qüestió.

Compromisos econòmics. Les Parts acorden destinar al present Conveni un pressupost màxim de 2.000.000,00 euros, repartit en les quatre (4) anualitats de duració del Conveni, amb la següent distribució per exercicis:

– Exercici 2022: un màxim de 350.000,00 euros.

– Exercici 2023: un màxim de 500.000,00 euros.

– Exercici 2024: un màxim de 500.000,00 euros.

– Exercici 2025: un màxim de 500.000,00 euros.

– Exercici 2026: un màxim de 150.000,00 euros.

Termini de duració i vigència. El present Conveni es perfeccionarà en el moment de la seua signatura i serà eficaç una vegada inscrit en el Registre Electrònic Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal (REOICO), que serà dins dels cinc (5) dies hàbils següents a la seua formalització. Addicionalment, dins dels deu (10) dies hàbils següents a la seua formalització, s'haurà de publicar en el «Boletín Oficial del Estado», sent la seua vigència de quatre (4) anys.

No obstant això, amb caràcter previ al venciment del període inicial, les Parts podran acordar la seua pròrroga per un període de fins a quatre (4) anys addicionals. La pròrroga serà formalitzada de manera expressa per les Parts

+Info