Notícies:Red ADL Valencia

Conveni amb la Comunitat Valenciana, per a la realització d'un projecte per a la inclusió social

23 ene 2023
Conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través de la Secretaria General d'Objectius i Polítiques d'Inclusió i Previsió Social i la Comunitat Valenciana a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització d'un projecte per a la inclusió social en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

ANNEX: Conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través de la Secretaria General d'Objectius i Polítiques d'Inclusió i Previsió Social i la Comunitat Valenciana a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització d'un projecte per a la inclusió social en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Objecte del Conveni. Instrumentar una subvenció directa per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament d'itineraris d'inclusió social i la seua avaluació, amb la finalitat de contribuir a la promoció de la igualtat, la inclusió social i la lluita contra la pobresa en les seues diferents formes, millorant la taxa d'accés al IMV i incrementant l'efectivitat del IMV a través de les polítiques d'inclusió, d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 378/2022, de 17 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en l'àmbit de la inclusió social, per un import de 102.036.066 euros, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La finalitat de les ajudes és finançar projectes pilot innovadors consistents en itineraris d'inclusió social i la seua avaluació, els resultats de la qual seran publicats, a fi de contribuir a la generació de coneixement de la política d'inclusió, a l'orientació de la política de despesa de les administracions públiques i a la creació de major impacte orientant el seu disseny a resultats i a la consecució d'objectius.

Actuacions a finançar. Les subvencions aniran destinades al desenvolupament d'itineraris d'inclusió social amb persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital, i la seua avaluació, en el marc de la inversió C23.I7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya: «Foment del creixement inclusiu mitjançant la vinculació de les polítiques d'inclusió social a l'Ingrés Mínim Vital». Quan el nombre de persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital en el territori de la comunitat, ciutat autònoma o entitat local no siga suficient per al desenvolupament de la intervenció, o quan per motius de l'avaluació siga necessari incloure altres col·lectius, podran ser beneficiàries dels itineraris altres persones en situació o risc d'exclusió social siguen o no beneficiàries del IMV o de les rendes mínimes autonòmiques.

Seran col·lectius en situació o risc d'exclusió social prioritaris la infància i la joventut; les persones majors; les persones amb discapacitat; les persones migrants; les dones víctimes de violència de gènere i víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual; les persones víctimes de discriminació; les persones sense llar; les persones procedents de minories ètniques; les persones trans; les persones recluses i exrecluses; les persones amb problemes d'addicció; i altres persones en situació o risc d'exclusió social.

Despeses subvencionables.

El finançament podrà aplicar-se als següents conceptes de despesa d'operacions corrents o d'inversió:

I. Els costos directes d'execució de les actuacions objecte d'ajuda, incloent, entre altres, als següents conceptes de despesa:

a) Cost de personal. Despeses de personal vinculats a fi de la intervenció, que comprenga les despeses de caràcter salarial, inclosos els de seguretat social i la indemnització per fi de contracte temporal, que haurà d'estar dedicat en exclusiva al projecte per a assegurar la seua execució. En el cas d'organismes i entitats del sector públic, serà susceptible d'ajuda les despeses de contractació de nou personal, conforme a la normativa que resulte d'aplicació, i sense que en cap cas puga deduir-se l'existència d'una relació laboral entre l'Administració General de l'Estat i el personal adscrit a la gestió dels projectes, bé siga mitjançant contractes per obra o servei determinat o a través de qualsevol modalitat legal d'incorporació de personal de duració determinada, a la qual pogueren acollir-se les comunitats autònomes i entitats locals, ajustant-se als límits que a cada moment puguen establir-se en les corresponents lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i altra normativa que regule el personal al servei del sector públic, sense que això implique cap compromís quant a la seua posterior incorporació a aquest organisme o entitat.

b) Costos de mobilitat: despeses de viatge, locomoció, dietes, allotjament i manutenció, assegurances obligatòries o visats, associat al projecte sempre que siguen necessaris per a assegurar la seua execució.

c) Costos d'assessoria tècnica per al disseny del projecte i avaluació inclosos les despeses d'auditoria externa que el beneficiari present d'acord amb el que s'estableix en article 16 del Reial decret 378/2022, de 17 de maig. Les despeses d'auditoria externa subvencionables no podran superar, en el seu conjunt, el límit màxim del deu per cent de les despeses directes justificades

d) Altres costos derivats de treballs d'assessorament, realització d'estudis, difusió i publicitat.

e) Costos específics relacionats amb el grup de destinataris de l'itinerari objecte de la subvenció, que siguen estrictament necessaris per al desenvolupament d'aquest itinerari o la seua avaluació, inclosos béns fungibles no inventariables o inventariables no inscriptibles en un registre públic destinats exclusivament a la realització de les activitats del projecte.

f) Costos d'equips informàtics, incloent-hi programes d'ordinador de caràcter tècnic, de nova adquisició o arrendament durant el període en què s'utilitzen per al projecte.

g) Despeses d'arrendament de béns immobles i mobles per a la realització de les activitats del projecte, sempre que existisca una relació clara i directa entre aquest lloguer i els objectius del projecte, i es motive degudament la seua necessitat. Comprén les despeses d'arrendament d'aules, tallers i altres superfícies utilitzades en l'execució del programa, corresponents exclusivament al període subvencionable.

II. Podran imputar-se a les actuacions subvencionades costos indirectes. Les despeses indirectes subvencionables no podran superar, en conjunt, el límit màxim del deu per cent de les despeses directes justificades, sense que siga precisa la seua justificació documental.

III. Altres costos no contemplats en els anteriors apartats que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el termini d'execució de l'activitat.

Finançament La quantia màxima destinada a finançar aquest projecte és 6.800.000 euros.

ANNEX I Descripció del projecte objecte de la subvenció

1. Títol del projecte

2. Objectiu del projecte

3. Resum del projecte

4. Hipòtesi de partida a contrastar en l'avaluació

5. Descripció del/dels tractaments/s

6. Descripció de quins serveis rebrà el grup de control

7. Descripció de la mostra

8. Mètode d'aleatorització prevista per a formació de grup de control i grup de tractament

9. Nombre previst d'unitats en cada grup

10. Principals variables que s'utilitzaran per a mesurar el resultat i diferència esperada en aquestes variables entre el/els grup/s de tractament i el de control

11. Principals variables que s'utilitzaran per a mesurar la posada en pràctica del tractament

13. Cost previst per participant

14. Agents rellevants

15. Cronograma o calendari previst.

16. Possibles riscos

ANNEX II Model de dades per a l'intercanvi entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i la *SGOPIPS

ANNEX III Consentiment dels potencials participants

+Info