Notícies:Red ADL Valencia

Consulta publica prèvia del projecte de bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació per a la contractació de persones parades pertanyents a col·lectius desfavorits

16 Apr 2024
Consulta pública prèvia del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones desocupades qe pertanyen a col·lectius desfavorits a la Comunitat Valenciana.

Consulta pública, abans de l'elaboració per esta conselleria de l'orde per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits en la Comunitat Valenciana, des del 17 d'abril i fins al 26 d'abril de 2024, a fi de recaptar l'opinió de les persones i les organitzacions potencialment afectades, en consideració a l'impacte que poguera tindre.

En la fitxa adjunta es descriuen els problemes que es pretenen resoldre amb este projecte, les raons de la seua necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació, els objectius que pretén i una anàlisi d'altres possibles alternatives (tant de tipus normatiu com d'una altra naturalesa) per a donar solució a la problemàtica detectada.

Les aportacions i les opinions referides al projecte es realitzaran dins del termini citat a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat GVA Participa, apartat «Legislació col·laborativa», l'enllaç de la qual és Legislació col·laborativa – Consulta prèvia (gva.es).

També podran presentar-se a través de l'adreça de correu electrònic fomentoempleo@gva.es. 

A) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. Es pretén incorporar un major espectre de persones destinatàries finals i de potencials entitats beneficiàries per a aconseguir que els treballadors desfavorits puguen integrar-se en les plantilles de les grans empreses.

B) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació. Considerant les limitacions de la resta d'ajudes a la contractació per tractar-se d'ajudes sotmeses al règim de minimis, resulta convenient regular un programa de subvencions complementari mitjançant ajudes compatibles amb el mercat interior per a permetre donar solució als problemes indicats.

C) Objectius de la norma. Aprovar les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

D) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. En l'àmbit competencial de la Generalitat, no existix una altra possible solució ni alternativa reguladora ni no reguladora.

+Info