Notícies:Red ADL Valencia

Consulta pública prèvia sobre les bases reguladores de les ajudes a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries per a assistir a fires locals i internacionals.

09 Feb 2024
Consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordre de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries per assistir a fires locals i internacionals.

Obertura de consulta pública en relació amb la iniciativa d'elaboració del projecte de referència, des del 10 de febrer i fins al 19 de febrer de 2024.

La informació pot consultar-se en portal de participació de la Generalitat https://gvaparticipa.gva.es, a fi que en el termini esmentat les persones i les organitzacions potencialment afectades puguen presentar les seues aportacions i opinions.

Les al·legacions, suggeriments o observacions es realitzaran, preferentment, a través del citat portal de participació. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'haurà d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es referixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta; podrà igualment acompanyar-se una proposta de redacció alternativa.

+Info