Notícies:Projecte Xarxa AODL

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i LABORA. Acreditació de les competències professionals.

15 oct 2020
Convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Destinataris professionals de les empreses següents: SOCIETAT DE FOMENT AGRÍCOLA CASTELLONENC, SA (FACSA) ‒ FCC AQUALIA, SA ‒ AIGÜES DE VALÈNCIA, SA ‒ GLOBAL OMNIUM INVERSIONS, SL ‒ GLOBAL OMNIUM MEDI AMBIENT, SA ‒ ARAGONESA DE SERVEIS PUBLICOS, SL – GAMASER, SL – MESURAMENT AVANÇAT DE COMPTADORS, SA MACSA) ‒ IMPLANTACIONS DE SISTEMES DE GESTION, SL ‒ SOLUCIONS AVANÇADES DE L'AIGUA SERVEIS I MEDI AMBIENT, SL ‒ EMPRESA MIXTA VALENCIANA D'AIGÜES, SA ‒ AIGÜES DE SAGUNT, SA ‒ EMPRESA MIXTA METROPOLITANA, SA ‒ ACTUACIONS AMBIENTALS INTEGRALS, SL ‒ EMPRESA GENERAL VALENCIANA DE L'AIGUA, SA ‒ UTE TYOSA-AVSA ‒ UTE AIGÜES DE CHIVA

Entrada en vigor i recursos La resolució farà efecte des del dia 16/10/2020.

Places convocades. El nombre de places convocades són 100.

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

UNITATS DE COMPETÈNCIA UNIDADES DE COMPETENCIA

TÍTOL TÍTULO

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

ENA262_3: Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament (RD 1114/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENA262_3: Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento (RD 1114/2007)

UC0838_3

Col·laborar en la planificació de l'execució d'obres de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament

 

Colaborar en la planificación de la ejecución de obras de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic superior en Gestió de l'Aigua (RD 113/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico superior en Gestión del Agua (RD 113/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAA0109 Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament (RD 643/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAA0109 Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento (RD 643/2011)

UC0839_3

Controlar el desenvolupament d'obres de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament

 

Controlar el desarrollo de obras de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento

UC0840_3

Supervisar la posada en servei de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament

 

Supervisar la puesta en servicio de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento

UC0841_3

Organitzar el manteniment d'instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament

 

Organizar el mantenimiento de instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento

HORES PER MÒDULS FORMATIUS ASSOCIATS / HORAS POR MÓDULOS FORMATIVOS ASOCIADOS

MF0838_3 Xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament Redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 150 h

MF0839_3 Desenvolupament d'obres de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament / Desarrollo de obras de redes e instalaciones de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 150 h

MF0840_3 Sistemes de posada en servei de xarxes d'aigua i sanejament Sistemas de puesta en servicio de redes de agua y saneamiento 60 h

MF0841_3 Organització del manteniment de xarxes de distribució d'aigua i sanejament Organización del mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento 120 h

El termini de preinscripció i presentació de sol·licituds

1. Preinscripció. Els qui desitgen participar en el procés d'acreditació hauran de presentar una instància telemàticament, segons el model establit en l'annex II.1, a més hauran d'emplenar, també telemàticament, el seu historial professional i formatiu, el contingut del qual apareix en l'annex II.2 El formulari per a la sol·licitud se situarà en la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-formacio/acreditacio-de-l-experiència/convocatories-especifiques. Una vegada emplenada la sol·licitud i remesa on line, la persona aspirant haurà d'imprimir-la i conservar-la per a presentar-la posteriorment si se li requereix en la fase d'admissió.

2. Termini de presentació serà del 16 al 29 d'octubre de 2020.

+Info