Notícies:Red ADL Valencia

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries. Reconeixement de les competències professionals.

16 oct 2020
Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries, per la qual es publica la convocatòria de procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

La present convocatòria té per objecte avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, per a les següents unitats de competència i qualificacions professionals: 

Família professional

Electricitat i electrònica (ELA)

Nivell 2

Qualificació

ELE257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 

 

 

Unitats de competència

 

UC0820_2 Muntar i mantindre instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a habitatges.

UC0821_2 Muntar i mantindre instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis comercials, d'oficines i d'una o diverses indústries.

UC0822_2 Muntar i mantindre instal·lacions d'automatismes a l'entorn d'habitatges i xicoteta indústria.

UC0823_2 Muntar i mantindre xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.

UC0824_2 Muntar i mantindre xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.

UC0825_2 Muntar i mantindre màquines elèctriques.

Aquestes unitats estan incloses en:

Certificat de professionalitat:

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió – ELEE0109 (RD 683/2011, de 13 de maig).

Títol:

Títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques – ELE202 (RD 177/2008, de 8 de febrer)

Inscripcions.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció segons els models normalitzats que estaran disponibles en:

– Els punts d'informació de les oficines d'ús del Servei Públic d'Ús del Principat d'Astúries.

– La fitxa de Servei AUTO0215T02 disponible en la seu electrònica (https:// sede.asturias.es), les pàgines web www.trabajastur.com i www.educastur.es.

La sol·licitud, acompanyada de tota la documentació corresponent, podrà presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En particular, els canals a utilitzar podran ser els següents:

– Canal electrònic: accedint a la seu electrònica del Principat d'Astúries, https://sede.asturias.es. Introduir en el cercador de la cantonada superior dreta el codi AUTO0215T02 i punxar sobre l'enllaç corresponent al procediment.

– Canal presencial: si la persona sol·licitant desitja realitzar aquest procés de manera presencial podrà recollir els impresos de sol·licitud en els punts d'informació de les oficines d'ocupació o imprimir-los des de la seu electrònica del Principat d'Astúries, accedint mitjançant el codi assenyalat en l'apartat anterior.

Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el «Butlletí Oficial del Principat d'Astúries».

+Info