Notícies:Red ADL Valencia

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Convocatòria del procediment per a acreditar les competències professionals

07 abr 2021
Resolució de 30 de març de 2021, de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, per la qual es publica la convocatòria del procediment per a acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Referència normativa: La Resolució del Conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de març de 2021 està disponible a més d'en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», en la pàgina web http://iqpib.caib.es.

El «Butlletí Oficial de les Illes Balears» BOIB núm. 42, de 27 de març de 2021, s'aprova convocar les qualificacions professionals següents:

Qualificació professional

ADG305_1. Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.

ADG306_1. Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents.

ADG307_2. Activitats administratives de recepció i atenció al client.

ADG308_2. Activitats de gestió administrativa.

ADG082_3. Gestió comptable i d'auditoria.

ADG083_3. Gestió administrativa pública.

ADG084_3. Administració de recursos humans.

ADG157_3. Gestió financera.

ADG309_3. Assistència a la direcció.

ADG310_3. Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines.

ADG543_3. Assistència en la gestió dels procediments tributaris.

IMP119_2. Perruqueria.

IMP120_2. Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge.

IMP121_2. Cures estètiques de mans i peus.

IMP248_3. Massatges estètics i tècniques sensorials associades.

IMP249_3. Perruqueria tècnic-artística.

IMP395_3. Assessoria integral d'imatge personal.

IMP397_3. Tractaments capil·lars estètics.

Requisits per a la participació. Les persones que vulguen participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b) Tindre, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

– 18 anys complits, per a les qualificacions de nivell 1.

– 20 anys complits, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c) Tindre experiència laboral, en els últims quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

– Almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.

– Almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

Per a calcular el nombre de dies treballats, ha de tindre's en compte que un any són 360 dies.

d) Tindre formació no formal, en els últims deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

– Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.

– Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegen una duració inferior, han d'acreditar-se les hores establides en aquests mòduls. Per a establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, ha de tindre's com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

Inscripció al procediment. Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establit a aquest efecte que es troba disponible en la pàgina web http://iqpib.caib.es

+Info