Notícies:Red ADL Valencia

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

22 jun 2022
Convocatòria del procediment per a acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Qualificacions professionals convocades. En la resolució citada, la qual va ser publicada en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» (*BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022), s'aprova convocar les qualificacions professionals següents:

Qualificació professional

 • ENA191_2. Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua.
 • EOC587_2. Pintura decorativa en construcció.
 • EOC720_2. Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria B
 • EOC202_3. Representació de projectes d'obra civil.
 • HOT772_3. Gestió de productes turístics.
 • IMS077_3. Assistència a la realització en televisió.
 • IMS296_3. Muntatge i postproducció d'audiovisuals.
 • SAN669_2. Cures auxiliars sanitàries.
 • SSC445_3. Dinamització, gestió de programacions i desenvolupament d'accions culturals.
 • TMV761_3. Manteniment aeromecánic d'avions amb motor de pistó.
 • TMV762_3. Manteniment de sistemes electrònics i aviónics en aeronaus.
 • TMV763_3. Manteniment aeromecánic d'avions amb motor de turbina.
 • TMV764_3. Manteniment aeromecánic d'helicòpters amb motor de pistó.
 • TMV765_3. Manteniment aeromecánic d'helicòpters amb motor de turbina.

Requisits per a la participació. Les persones que vulguen participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b) Tindre, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

– 18 anys complits, per a les qualificacions de nivell 1.

– 20 anys complits, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c) Tindre experiència laboral, en els últims quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

– Almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.

– Almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3. Per a calcular el nombre de dies treballats, ha de tindre's en compte que un any són 360 dies.

d) Tindre formació no formal, en els últims deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

– Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.

– Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegen una duració inferior, han d'acreditar-se les hores establides en aquests mòduls. Per a establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, ha de tindre's com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

Inscripció al procediment Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establit a aquest efecte que es troba disponible en la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud.

Referència normativa.

1. La Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Secretària General de Formació Professional, concedeix un import de 4.693.181,32 euros a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a finançar el procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 338, de 28 de desembre de 2020).

2. La Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretària General de Formació Professional, concedeix un import de 4.636.206,87 euros a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a finançar el procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2021).

3. En conseqüència als dos punts anteriors, la Resolució del Conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de juny de 2022 és finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió EuropeaNextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

4. Les persones interessades a participar en el procediment d'acreditació poden consultar la convocatòria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» i en la pàgina web http://iqpib.caib.es.

+Info