Notícies:Projecte Xarxa AODL

CHIVA_COVID-19_ Programa Chiva Impulsa: Ajudes 2020 a donar suport al personal treballador autònom i microempreses

16 oct 2020
El termini de presentació de sol•licituds des de 17/10/2020 fins a 16/11/2020

 

El BOP num 199/16.10.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Chiva sobre extracte de l'aprovació de J.G.L., de 29 de setembre de 2020, per la qual s'aproven les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a donar suport al personal treballador autònom i microempreses per a fer front als efectes originats pel **coronavirus-19. Programa Chiva Impulsa.

Finalitat impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal, atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, el manteniment de l'activitat i de l'ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingrés

Beneficiari@s

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent personal treballador autònom o microempresa segons les definides conforme l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Requisits:

  • Figurar d'alta en el RETA o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en el moment en el qual es va declarar l'estat d'alarma i en el moment de la presentació de la sol•licitud de l'ajuda.
  • Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març modificat pel RD 465/2020 de 17 de març o, en cas d'haver pogut mantenir l'activitat, haver reduït la facturació corresponent durant el trimestre posterior en, almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en el trimestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma..
  • Que tant el domicili fiscal com el local de desenvolupament de l'activitat si escau, es troben en el terme municipal de Chiva.
  • Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment durant el període de l'estat d'alarma no s'haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol•licitant
  • Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la TGSS, així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Chiva.
  • Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Finançament i quantia de les ajudes

Les ajudes a concedir, es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària ‘24100 47000 Subvenció de concurrència competitiva a empreses i emprenedors’, disposada en el pressupost municipal de despeses per a l'exercici 2020

La quantia de l'ajuda ascendirà a

  • 1.500 € per al personal treballador autònom o micro empreses quan l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març
  • 750 € per al personal treballador autònom o micro empreses que no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març, sempre que hagen patit una reducció de la seua facturació en el període de vigència d'aquest, almenys del 50%, en relació amb la mitjana efectuada en el trimestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma

 Presentació de sol•licituds. 

Les sol•licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Chiva mitjançant el procediment habilitat per a això

El termini de presentació de sol•licituds serà d'1 mes a partir de l'endemà a la publicació de les bases en Butlletí Oficial de la Província (BOP)