Notícies:Projecte Xarxa AODL

CHIVA_COVID-19_ Programa Chiva Impulsa: Ajudes 2020 per a la creació d'empreses

16 oct 2020
El termini de presentació de sol•licituds des de 17/10/2020 fins a 16/11/2020

 

El BOP num 199/16.10.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Chiva sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 29 de setembre de 2020, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòries per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a la creació d'empreses per a pal•liar els efectes econòmics originats per la crisi sanitària del **coronavirus COVID-19, Programa Chiva Impulsa.

La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l'interès general, donant suport directament a les persones emprenedores que en aquesta situació extraordinària provocada pel COVID-19

Beneficiari@s

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que inicien activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Chiva

Requisits:

 •  Que l'inici de l'activitat s'haja produït a partir de la declaració de l'estat d'alarma, segons Reial decret 463/2020, de 14 de març 2020 i abans de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.
 •  Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en el moment de la sol•licitud.
 •  Que tant el domicili social com el local de desenvolupament de l'activitat si escau, es troben en el municipi de Chiva.
 •  Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (**TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Chiva.
 •  Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Finançament i quantia de les ajudes

Les ajudes a concedir, es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària ‘24100 47000 Subvenció de concurrència competitiva a empreses i emprenedors’, disposada en el pressupost municipal de despeses per a l'exercici 2020.

La quantia de l'ajuda consistirà en una subvenció, a fons perdut per part de l'Ajuntament de Chiva, de 1.000 € per empresa, que podran incrementar-se fins a un màxim de 2.000 € en els següents suposats:

 1. Dona emprenedora: 1.250 €
 2. Persona emprenedora jove de fins a 29 anys o major de 45 anys: 1.500 €.
 3. Dona emprenedora jove de fins a 29 anys o major de 45 anys: 1.750 € S
 4. i es tracta d'una activitat innovadora: fins a 2.000 €.

Despeses subvencionables

 • Despeses de constitució.
 • Despeses d'assessoria, consultoria, etc.
 • Taxes € llicencies d'obertura.
 • Despeses de lloguers i adequació de locals.
 • Despeses en noves tecnologies per al desenvolupament de l'activitat.

Presentació de sol•licituds.

Les sol•licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Chiva mitjançant del procediment habilitat per a això.

El termini de presentació de sol•licituds serà d'1 mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de les bases en el BOP