Notícies:Red ADL Valencia

CHIVA_Campanya de promoció comercial bons compra 'Chiva bo compra 100x50, dóna el doble de vida al teu poble'

21 jul 2021
Termini adhesió comerços: del 22/07/2021 al 04/08/2021

 

EL BOP num 139/21.07.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Chiva sobre extracte de l'aprovació de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases de la campanya de promoció comercial bons de compra “Chiva bo compra 100x50, dóna el doble de vida al teu poble”, any 2021

Beneficiaris

Establiments, xicotets comerços locals (s'exceptuen de la campanya cadenes de supermercats i multinacionals) que presenten la seua adhesió a la mateixa segons el que s'estableix en les presents bases i signen posteriorment el corresponent conveni amb l'Ajuntament de Chiva.

Requisits:

  • Tenir el domicili fiscal i social en el municipi de Chiva. L'activitat ha de desenvolupar-se, amb caràcter permanent, en un establiment, instal•lació o local del municipi de Chiva.
  • Estar donada d'alta en el cens d'obligats tributaris mitjançant declaració censal corresponent.
  • Estar en possessió de la corresponent llicència d'obertura, o haver presentat a l'Ajuntament, degudament emplenada, la declaració responsable o comunicació prèvia que li habilita per a l'exercici de l'activitat indicada.
  • Estar donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
  • No tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de Chiva.
  • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
  • No estar incursa en cap de les circumstàncies previstes en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions per a no ser beneficiària d'ajudes.
  • Podran participar en aquesta campanya, totes aquelles persones majors de 18 anys empadronades en el municipi de Chiva, que acudisquen personalment a arreplegar els seus bons a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local. No es lliuraran bons per a altres persones

Finançament i quantia de la campanya

El crèdit destinat a la campanya “Chiva BONO COMPRA” es troba disponible en la partida “43000 47900 Subvencions de concurrència competitiva promoció comercial local” del pressupost municipal per a 2021.

Cada ajuda individual tindrà un import de 50 €, havent de gastar la persona beneficiara altres 50€.

Si es compleixen els requisits indicats, se'ls farà lliurament del bo per valor de 50€, que constarà de 5 vals de 10 euros cadascun (amb el que cada compra haurà de ser d'almenys 20€, 10 dels quals seran “pagats” mitjançant vals i altres 10 per part del client).

Cada persona podrà obtenir dos bons de 50 € com a màxim. El termini per a arreplegar els bons estarà obert des de l'endemà del dia que es publiquen les bases i fins al dia 31 d'octubre o fins a la finalització del crèdit existent. Els bons podran utilitzar-se també fins al dia 31 d'octubre de 2021.

Els bons de compra aniran associats a un DNI. Perquè puga ser aplicat un bo en la compra s'haurà de presentar el DNI abans del pagament en el propi establiment

Presentació sol•licituds

Per a participar en la campanya, les empreses col•laboradores hauran de presentar la sol•licitud d'adhesió en el model normalitzat que apareix com a Annex 1 a les bases, acompanyada de la documentació requerida.

La documentació es presentarà preferentment per registre electrònic a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Chiva o per registre d'entrada físic en l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local. El termini per a presentar l'adhesió a la campanya serà de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de les bases en el BOP

La data límit per a la presentació de la documentació justificativa serà el 15 de novembre de 2021. No obstant això, cada establiment podrà presentar la documentació per lots (períodes de temps), sense esperar al final del període, per a facilitar el pagament per part de l'Ajuntament.

Cap comerç participant pot abandonar el seu compromís de participació una vegada començada la campanya, sense expressa petició i posterior autorització de l'Ajuntament.